A mű ideje / a mű az időben

Az Élő (radikális) emlékezet / VIVID [RADICAL] MEMORY című nemzetközi kutatáshoz kapcsolódó rendezvénysorozat

Budapest, 2007 október 11–12.

Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy 69-71)

Labor (1053 Budapest, Képíró u. 6.)

 

            A konceptuális művészet regionális feldolgozása, a kutatás történeti mozzanata keretében egyrészt azt vizsgáljuk, hogyan jöttek létre művészi projektek antidemokratikus berendezkedésű országokban (pl. Franco Spanyolországa, a dél-amerikai diktatúrák illetve a kelet-közép európai „létezett” szocializmusok), milyen kapcsolati hálóval rendelkeztek, hogyan jelentek meg a hazai és nemzetközi nyilvánosság előtt, vagyis a történeti összehasonlítás adja a hátteret,  s ez mindenképp segíti úgy a művek, mind a kor jobb megértését. Másrészt az említett művészeti mozgalmak nem csupán történeti tények halmazaként állnak előttünk, hanem élő, máig ható hagyományként, aminek a legjobb bizonyítéka a fiatal művészek nemzetközi szinten is tetten érhető, több szakértő által „újkonceptualizmusnak” nevezett művészi irányultsága, egy olyan új jelenség, mely más formában és más körülmények között, de az előzményekre gyakran visszautalva jelentkezett a 21. század aktualitásaként.

            A budapesti találkozó témája A mű ideje / a mű az időben, ami arra utal, hogy a bemutatókat, a szimpoziont, a beszélgetéseket a műalkotás történeti és aktuális értelmezése, a megőrzés, illetve a rekonstrukció, újra-alkotás vagy újra-kontextualizálás kérdéseinek szenteljük. Köztudott, hogy fontos művek csak a létrejöttüknél jóval később válhattak ismertté, adott esetben jóval elkészültük után kerültek nyilvánosságra, sőt vannak művek, melyek az elképzelés idején nem valósulhattak meg, ám szerencsés esetben akár évtizedekkel később igen, mégis az adott korhoz (az eredeti idea megszületése korához) köti őket a történeti tudat. Fontos műalkotások elvesztek vagy megsemmisültek, mégis újra láthatóvá válnak rekonstrukció révén, más művek pedig, bár léteznek, egy új művészi program, „kisajátítás” vagy  új szempontú művészi figyelem nyomán új formában kerülnek a nyilvánosság elé ismét. Kérdezhetjük: Mit jelent ez a megértés illetve az interpretáció vonatkozásában? Új jelenségről van-e szó, vagy ez a hagyomány alapvető sajátossága? Melyik mű-változat a „valódi”? Lehet, hogy mindegyik?

 

 

Élő (radikális) emlékezet. VIVID [RADICAL] MEMORY

(Kutatási projekt, 2006 november – 2007 november)

 

Rövid leírás: Az 1960-as, 70-es évek konceptuális művészete, mint kulturális hagyomány, különös tekintettel a társadalmi, politikai indíttatású művészeti kezdeményezésekre, melyek antidemokratikus berendezkedésű országokban jöttek létre (dél- és közép-kelet európai, latin-amerikai országok, régiók). Összehasonlító historiográfia, e kevéssé ismert hagyomány és kapcsolatrendszerének, hatásainak kutatása.

 

Célok: A kutatási projekt célja az összefüggések feltárása, rendszerezése, értelmezése és bemutatása, különös tekintettel az történeti tények máig érő, a mai művészetre is hatással lévő vonatkozásaira. Dokumentáció, összehasonlító elemzések, mai „aktivisták” bevonásával. Közös hálózati (internet) megjelenítés, konferencia, bemutatók és workshopok szervezése a résztvevő országok mindegyikében.

 

 

Projektvezető:

Antoni Mercader,

Universitat de Barcelona

http://www.ub.edu/homeub/welcome.html

Társszervezők:

Iris DresslerHans D. Christ,

Württembergischer Kunstverein Stuttgart

http://www.wkv-stuttgart.de/

Peternák Miklós,

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, Budapest

http://www.c3.hu/

 

 

Támogatók:

Európai Bizottság „Kultúra 2000” program

Nemzeti Kulturális Alap

 

 

Helyszínek:

 

Labor

A C3 Alapítvány, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködése

1053 Budapest, Képíró u. 6.

 

Nyitó kiállítás:

A mű ideje / a mű az időben

2007 október 12 - november 25

 

Erdély Miklós: Morálalgebra. Szolidaritási akció (1972, rekonstrukció)

 

  

 

     

 

Jovánovics György: Mennyezetreszorító szerkezet (1971)

 

Kis Varsó: Rekonstrukció (2005) – dokumentum

 

Megnyitó: október 11 csütörtök, 19:00

Megnyitják: Keserue Zsolt (FKSE elnök), Kőnig Frigyes (MKE rektor), Peternák Miklós (C3 igazgató)

 

 

A mű ideje / a mű az időben

Nemzetközi szimpózium a [VRM] projekt keretében

Október 12 péntek 10:00 – 17:00

Magyar Képzőművészeti Egyetem vetítőterem

1062 Budapest Andrássy 69-71

 

Program:

 

10:00

Köszöntés (Szegedy-Maszák Zoltán képzőművész, az MKE rektorhelyettese)

Az Élő (radikális) emlékezet /VIVID [RADICAL] MEMORY projekt rövid bemutatása. (Hans D. Christ, Antoni Mercader, Valerie Rubinstein, Peternák Miklós)

Jesús Carrillo: A spanyol konceptuális művészet historiográfiája
 

11:30 – 13:00

Hushegyi Gábor: A Happsoctól a konceptualizmusig - a prágai tavasztól a normalizációig Csehszlovákiában.

Maurer Dóra: Miért? (A magány és a közösség között)

Elżbieta Wysocka: A Cricoteka gyűjtemény Tadeusz Kantor videó dokumentumainak konzerválása, digitalizálása és restaurálása

14:00 – 15:30

Beke László: Megjegyzések a kelet-európai konceptuális művészet kezdeteihez

Sasvári Edit: „Így ne!” Az 1977-es velencei „disszidens biennálé

Tatai Erzsébet: Élő konceptuális művészet

16:00 – 17:00

Szőke Annamária: Bevezető Altorjay Gábor akciójához

Beszélgetés (az előadók, illetve Antoni Muntadas, Hans D. Christ, Beke László, Peternák Miklós)

 

 

Altorjay Gábor: 15 akció Marta Minujin-nak (1967)

Ősbemutató

Október 12 péntek 18:00

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Aula és vetítőterem

Kiállítás

Október 15 – 21

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

The Time of an Artwork / The Artwork through Time

An Event Series for the International Research Project VIVID [RADICAL] MEMORY

Budapest, October 11 - 12, 2007

Hungarian Academy of Fine Arts (Andrássy út 69-71, Budapest 1062)

Labor (Képíró u. 6, Budapest 1053)

 

            As part of our general research on the regional development of conceptual art and historical aspects of the subject, we are examining how art projects emerged in countries with antidemocratic regimes.  (Such countries would include Franco’s Spain, the dictatorships of South America, and theexistingSocialist regimes of east Central Europe.) We examine the systems of networks that existed in these places, how such movements appeared in the public eye at home and internationally, and use historical comparison to help us better understand both the age and the works themselves. The aforementioned movements in art are not mere accumulations of historical facts, but living traditions that are still making their mark today; the most convincing proof of this is the direction in art practiced by young artists on the international stage, termed “New Conceptualismby several critics. This is a 21st-century phenomenon that often alludes to its antecedents, though now in a different form, and under different circumstances.

            The theme of the Budapest meeting will be The Time of an Artwork / The Artwork through Time, which refers to our intention to devote presentations, symposia, and conversations to the historical and current interpretations of artistic creation, as well as to issues of reconstruction, re-creation and re-contextualization. It is common knowledge that important works have often only become widely known long after their creation, and sometimes only then did they surface at allindeed, there are even works that could not come into being at the time of their conception, but only decades later; yet historical consciousness ties them to the age in which the idea was originally conceived. Some important works have been lost or destroyed, then surface again through reconstructions, while existing ones reenter the public eye in a new form through some new artistic program or throughappropriation”, or simply as a result of new artistic perspectives. We might well ask what the implications of this are for understanding and for interpretation; are we dealing with something new, or is this the fundamental nature of tradition itself? Which version of a work is therealoneor are they all?

 

 

VIVID [RADICAL] MEMORY

(A research project, November 2006 – November 2007)

 

Brief Description: The conceptual art of the 60s and 70s as a part of cultural tradition, with particular attention to artistic projects of social and political import from countries under antidemocratic regimes (countries and regions in south and east Central Europe and Latin America). A comparative historiography and study of this little-known tradition and its networks of connections, and its effects.

 

Goals: The goal of this research project is to explore, systematize, interpret, and present connections in the historical record, with particular attention to aspects of historical fact that continue to affect art today.   This will also involve documentation, interpretation, and the work of today’sactivists”.  The forum will include a collaborative Internet project, as well as a conference, presentations, and workshops in all participating countries.

 

 

Organizer:

Antoni Mercader,

Universitat de Barcelona

http://www.ub.edu/homeub/welcome.html

Co-organizers:

Iris DresslerHans D. Christ,

Württembergischer Kunstverein Stuttgart

http://www.wkv-stuttgart.de/

Miklós Peternák,

C3 Center for Culture and Communication Foundation, Budapest

http://www.c3.hu/

 

 

Sponsors:
European Comission „Culture 2000”
National Cultural Foundation


Venues:

Labor
Collaboration between the C3 Foundation, the Young ArtistsStudio, and the Hungarian Academy of Fine Arts
Képíró u. 6, Budapest 1053

Opening Exhibition:

The Time of an Artwork / The Artwork through Time

2007 October 11 - November 25

 

Miklós Erdély: Moral Algebra. Solidarity Action (1972, reconstruction)

György Jovánovics: Construction Pressing into the Ceiling (1971)

Little Warsaw: Re-enactment (2005) - a documentation of the

performance

 

Opening: Thursday, October 11, 19:00

with the participation of Zsolt Keserue (President, FKSESYA Association), Frigyes Kőnig (Rector, MKE ), Miklós Peternák (Director, C3)

 

The Time of an Artwork / The Artwork through Time

International Symposium within the [VRM] Project

Friday, October 12, 10:00 – 17:00

Hungarian Academy of Fine Arts, Screening Room

Andrássy 69-71, Budapest 1062

 

Program:

 

10:00

Opening Remarks (Zoltán Szegedy-Maszák, artist and Vice Rector of the University)

Brief introduction to the VIVID [RADICAL] MEMORY project. (Hans D. Christ, Antoni Mercader, Valerie Rubinstein, Miklós Peternák)

10:40 – 13:00

Gábor Hushegyi: From HAPPSOC to Conceptualismfrom the Prague Spring to Normalization in Czechoslovakia

Dóra Maurer: Why? (Between Isolation and the Community)

Elżbieta Wysocka: Conservation, digitalization, and restoration of video documents of Tadeusz Kantor's plays from the Cricoteka collection

14:00 – 15:30

László Beke: Notes on the Beginnings of East-European Conceptual Art

Edit Sasvári: “Not like that!”: The “Dissident Venice Biennaleof 1977

Erzsébet Tatai: Living Conceptual Art

16:00 – 17:00

Annamária Szőke: Introduction to the Action of Gábor Altorjay

Discussion (the participants of the symposium, with Antoni Muntadas, Hans D. Christ, László Beke, and Miklós Peternák)

 

Gábor Altorjay: 15 Actions for Marta Minujin (1967)

Premiere

Friday, October 12, 18:00

Aula and Screening Room, Hungarian Academy of Fine Arts

Exhibition

October 15 – 21