A Művészettörténeti doktori iskola Programja

 

 

A művészettörténet program kiemelkedő célkitűzése a magyarországi művészet minél szélesebb körű kutatása – a középkortól kezdve egészen a mai napig. Ebbe a programba beletartoznak a műemlékek (és a műemlékvédelem kulturális kérdései), a hazai gyűjtemények, a külföldön fellelhetõ hungaricák felkutatása, elemzése és a nemzetközi kutatás számára hozzáférhetővé tétele. Ugyanilyen fontos a hazai művészetelmélet kritikai kiadása és a hazai műkritika jelentős egyéniségeinek felkutatása, életművük elemzése, egymással történő összehasonlítása, értékelése.

Igen nagy feladat az – eddig még alig feldolgozott – legújabb kori művészettörténet dokumentum és tényanyagának összegyűjtése, kritikai elemzése egy-egy specifikus szempont érvényesítésével (csoportok tevékenységének, kiállításoknak a rekonstrukciója, stb.).

A magyar művészet történetét a nemzetközi összefüggésen belül kell elemezni. Minden egyes téma tárgyalásánál az egyetemes művészettörténet összehasonlító módszereivel kell élni. Éppen ezért elengedhetetlen a régebbi és az újabb külföldi szakirodalomban való alapos jártasság minden egyes területen. Ugyancsak elengedhetetlen az egyes kutatott témákra vonatkozó hazai és külföldi kiállítások, katalógusok ismerete. A legújabb tudományos eredményekről szóló ismertetések, viták, megbeszélések az oktatásban fontos szerepet játszanak.

Az elméleti tudásanyag megszerzésén kívül a gyakorlati tájékozottság is elengedhetetlen: így a hazai (és lehetőség szerint külföldi) múzeumok kiállított és raktári anyagának megismerése (pl. Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményei, stb.). Ugyanilyen fontos a konzerválás, a restaurálás, a műemléki rekonstrukció technikai problémáival történő megismerkedés. Mindezeket a feladatokat természetesen csak külső szakemberek bevonásával – és részben az egyetemen kívüli helyszíneken – lehet csak megoldani.

Végül nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyénileg kutató doktorandusz is részt vegyen olyan szemináriumokon, műhely-megbeszéléseken, amelyek nem közvetlenül a saját témáját, hanem egy tágabb kört érintenek. Az eddigi tapasztalatok szerint, ez mindig új perspektívákat nyitott meg és mindenki számára hasznosnak bizonyult.

            Az oktatás három korszak – a középkor, az újkor és a legújabb kor – alapvető elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, s mindhárom témakörön belül elméleti, módszertani és szakmai gyakorlati kérdések ismertetésére, megtárgyalására kerül sor, hogy az iskola hallgatói korszerű és magas szintű ismereteket sajátítsanak el és önálló kutatómunka végzésére váljanak alkalmassá.

 

 

Első év

I. félév:             1. Előadás a középkor tárgyköréből (Középkori művészet és középkori világnézet).

                        2. Disszertánsok szemináriuma a középkor témaköréből.

                        3. Speciális kollégium: Tudománytörténet

 

II. félév:            4. Előadás a középkori források problematikájáról.

                        5. Szeminárium.

                        6. Speciális kollégium: Műemlékvédelem.

 

Második év

III. félév:           7. Előadás az újkori festészet és szobrászat elméleti és módszertani kérdéseiről.

                        8. Speciális kollégium: a Szépművészeti Múzeum újkori rajzgyűjteménye.

                        9. Disszertánsok szemináriuma: a barokk források kutatása.

 

IV. félév:          10. Előadás az építészet specifikumairól az újkorban.

                        11. Speciális kollégium: művészet – elmélet.

                        12. Szeminárium kisebb csoportokban.

 

Harmadik év

V. félév:            13. Előadás a legújabb kori művészet tárgyköréből (Modernizmus és avantgarde: a legújabb nemzetközi elméletek).

                        14. Speciális kollégium: gyűjtők és gyűjtemények a 20. század első felében.

                        15. Szeminárium kisebb csoportokban.

 

VI. félév:          16. Előadás a legújabb korról (Új médiumok a 20. századi művészetben).

                        17. Speciális kollégium: a kortárs művészetre vonatkozó legfontosabb elméletek.

                        18. Disszertánsok szemináriuma: a készülő disszertációk megvitatása.