Farbaky Péter

Publikációs jegyzék

 

 

Magyar reneszánsz és barokk építészet. BME Építészettörténeti- és Elméleti Intézet, egyetemi jegyzet. Bp., 1981, (2., átdolgozott kiadás: Bp., 1982.)

 

A fasori református templom. Ars Hungarica XII.(1984). 255-269.

 

Az építész Raffaellóról a jubileumi év alkalmából. Művészettörténeti Értesítő XXXIII.(1984). 83-86.

 

Raffaello, az építész. Magyar Építőművészet 1984/2. 58-59.

 

Adalékok az óbudai r.k. plébániatemplom építéstörténetéhez és mestereinek tevékenységéhez. Művészettörténeti Értesítő XXXIV. (1985).169-178.

 

A budai középkori királyi palota díszudvara. Ars Hungarica XVI.(1988). 143-171.

 

Mrs. Rózsa Feuer-Tóth and the Study of the Early Hungarian Renaissance. Postscript. In: Feuer-Tóth, Rózsa: Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus. Bp., 1990. 141-148.

 

A budai ágostonos (majd ferences) templom és kolostor. Művészettörténeti Értesítő XXXIX.(1990). 166-197.

 

Der Königspalast von Buda im Zeitalter der Renaissance. In: Budapest im Mittelalter. Hg.: Biegel, Gerd. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus. Braunschweig, 1991. 259-273.

 

A fóti templom. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus. Bp., 1991. 23-33. (újra megjelent: Károlyi István fóti temploma. Szerk.: Buda Attila. Fót, 2001. 100-108.)

 

Pálos könyvtár vagy Nemzeti könyvtár? In: Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós 60. születésnapjára. Annales de la Galerie Nationale Hongroise 1991. 237-244.

 

A kassai Szent Mihály-kápolna Szatmári-féle bővítése és purista restaurálása. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk.: Lővei Pál. Bp., 1993. 287-304.

 

Miklós Ybl, ein ungarischer Architekt der Neorenaissance. In: Renaissance der Renaissance. Nachtrag. Red.: Krutisch, Petra. München - Berlin, 1995.161-175.

 

Anmerkungen zur ungarischen Architektur der Neorenaissance. In: AKK (Architektur, Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland) VI.(1995). No.l. 20-27.

 

A magyar műemlékvédelem első évszázada (1846-1949). Recenzió. Műemlékvédelem XL. (1996). 221-225.

 

Das erste Jahrhundert der Ungarischen Denkmalpflege (1846-1949), A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. Recenzió. Acta Historiae Artium XXXVIII.(1996). 233-247.

 

A pesti Sütő utcai evangélikus gimnázium építéstörténete. Műemlékvédelem XLI.(1997). 113-118.

 

A pesti Rottenbiller-ház. Műemlékvédelmi Szemle VII.(1997). 5-28.

 

Renaissance Art and Architecture in Hungary. Bulletin of the Society for Renaissance Studies XIV.(1997). 7-14.

 

Reneszánsz a barokkban. A pécsi székesegyház Szatmári-tabernákulumának oltárrá alakítása. Ars Hungarica XXV.(1997). (Tanulmányok Szilárdfy Zoltán 60. születésnapjának tiszteletére). 327-344.

 

Late Gothic and Early Renaissance Architecture in Hungary: ca. 1470-1540; Architecture during Tripartition of Hungary: 1540-1630. In: The Architecture of Historic Hungary. Edited by Wiebenson, Dora and Sisa, József. Cambridge, Massachusetts-London, 1998. 45-87.

 

A tabáni Hét Választófejedelem fogadó házcsoportjának története. In: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk.: Bardoly István és László Csaba. Bp., 1998. 427-441.

 

Késő gótika és kora reneszánsz; Török építészet Magyarországon. Késő reneszánsz. In: Magyarország építészetének története. Szerk.: Sisa József és Dora Wiebenson. Bp., 1998. 63-107.

 

"Szatmári György mint mecénás" című PhD értekezésének vitája. Válasz. Művészettörténeti Értesítő XLVIII. (1999). 227-228.

 

György Szatmári (c. 1457-1524), patron of renaissance architecture in early 16th century Hungary. Acta Historiae Artium XLI. (1999-2000). 213-278.

 

Szatmári György és a pécsi reneszánsz. In: Humanista műveltség Pannóniában. Szerk.: Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor. Pécs, 2000. 133-146.

 

A budai királyi palota Mátyás és a Jagellók idején. Tanulmányok Budapest múltjából XXIX. köt. [A budavári királyi palota évszázadai] Bp., 2001. 205-216.

 

A budai királyi palota a historizmus korában. (Ybl Miklós és Hauszmann Alajos átépítési terveinek fejlődése és kapcsolata). Tanulmányok Budapest múltjából XXIX. köt. [A budavári királyi palota évszázadai] Bp., 2001. 241-265.

 

Le Palais royal de Buda du XVIIIe siecle a 1945. In: Un château pour un royaume. Histoire du château de Budapest. (Kiállítási katalógus, Párizs, Musée Carnavalet). Paris, 2001. 54-59, 60, 62-63.

 

A fóti templom. In: Károlyi István fóti temploma. Összeáll.: Buda Attila. Fót, 2001. 100-108.

 

Szatmári György érsek (1521-24) esztergomi mecénássága. In: Lux Pannoniae. Esztergom az ezeréves kulturális metropolis. Szerk.: Horváth István. Esztergom, 2001. (tkp. 2002.) 211-223.

 

»Dominus det nobis et regno pacem.« Ein Mäzen unter den Jagiellonen: György Szatmári (1457-1524). In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie and der Wende zur Neuzeit. Hrsg. von Dietmar Popp und Robert Suckale. Nürnberg, 2002. 317-325.

 

Der Budaer Königspalast im Zeitalter der Historismus. In: Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Red.: Katalin Földi-Dózsa, Marianne Hergovich. Wien, 2003. 205-211.

 

Szatmári György, a mecénás. Egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. (Művészettörténeti füzetek 27.) Bp., 2002. (tkp. 2003.)

 

A Sándor-palota, a Teleki-palota és az udvari istálló. A Szent György tér főbb változásai az újkorban. In: Tanulmányok Budapest múltjából XXXI. köt. Bp., 2003. 137-160.

 

Az Andrássy-úti Megyeri Krausz-palota. In: Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Szerk.: Viga Gyula – Holló Szilvia Andrea – Cs. Schwalm Edit. Bp., 2003. 47-489.

 

Társszerzőség in: A Sándor-palota írásban és képben. Szerk. Sinkó Katalin. Bp., 2003. 12-18, 33-35, 63-64.

 

Könyvszerkesztések

 

Feuer-Tóth, Rózsa: Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus. (Studia Humanitatis 8.) Bp., 1990.

 

(Kemény Máriával): Ybl Miklós építész 1814-1891. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus. Bp., 1991.

 

Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára (TKM-füzetek):

- Várnai András: Deák Téri iskola. 318. szám. Bp., 1988.

- Fasori református templom. 575. szám. Bp., 1998.

- Országúti ferences templom és kolostor. 641. szám, Bp., 2000.