A strukturalizmus (H.Sedlmayr)

 

A strukturalizmus fogalma – és az a szemléletmód, amely az alapját képezi – a legtöbb társadalomtudományban jelen van. Lehetne régi elméletekre visszavezetni (pl. Leibniz, Monadológia) és kutatni, hogyan bontakozott ki az eltelt időben a szemlélet, de nem lenne helyes több-évszázados kontinuitást keresni. A rendszer, a terminusok, a módszer alapjai a 19. sz-ban születtek meg. Kezdetben a szociológiában alkalmazták (Spencer, Morgan), majd a pszichológiában illetve a filozófiában (Gestalt-pszichológia = alaklélektan), végül a matematikában és a természettudományokban is elterjedt..

A strukturalizmus alaptételét a pszichológiából vette (az ún. Gestaltpsychologie=alak-lélektanból) Ez a 20. sz.-i német kísérleti pszichológia vezető irányzata, amely az „egész« és a struktúrák elsődlegességét hangsúlyozza a lelki életben. Állítja, hogy az észlelés (a vizuális is) ”egészekben” történik; az egészet a részeknél előbb észleljük. Ezért az alaklélektan túlmegy azon a klasszikus gondolaton, hogy az egész több, más, mint részeinek összessége; azt hirdeti, hogy az egész a részekhez képest az elsődleges. Eszerint a tudatban (s helyette mondhatunk műalkotást is) a különböző jellegű, más-más természetű jelenségek belső kapcsolatban állnak egymással, egymást kölcsönösen áthatják és egy - a részekhez, alkotóelemekhez képest - minőségileg más egységet, egy sajátos belső-törvényű/rendszerű, egészt alkotnak. Ezt nevezzük struktúrának (tehát az egységet, a belső törvények által működtetett rendszert). A részletek mozaikja helyett kialakult egységes alakzat nem pusztán summája/összegzése az elemeknek, hanem saját, belső törvényei szerint működik. Ami az egészben történik, nem vezethető le a részletekből, ami a részekben lejátszódik, azt az egész struktúrája, belső törvényszerűsége határozza meg. Ezzel a rész nem veszti el saját értékét, hanem azt az egészben elfoglalt helye, ("orientációja") alapján ítéljük meg.

Az első iskola, amely következetesen alkalmazta, fejlesztette a strukturalista elméletet, a prágai nyelvtudományi iskola volt, az 1920-as – 30-as években (R.Jakobson, Troubetzkoy, Havranek)

A strukturalista módszer fő vonásai a következők:

a., nem külön-külön mozzanatokkal, nem részletekkel, hanem a részek összefüggésével, egészével foglalkozik. Vallja, hogy az egész nem a részek összege, hanem: belső összefüggése révén önálló totalitás, „struktúra” (vagyis a struktúra az, ami az alkotóelemeket egy minőségileg más, szerves, öntörvényű egésszé teszi)

b., a rendszerek létrejötte helyett azok működésével foglalkozik. Ezért a művészi jelenségeket néhány alapvető összefüggésre redukálja.

 

A szemléletnek azért van létjogosultsága a társadalomtudományokban, mert nem egyszerű viszonyokat, nem egyoldalú lineáris, ok-okozati kapcsolatokat keres, hanem bonyolult rendszereket vizsgál, többoldalú, kölcsönös kauzális viszonyokat, az ok-okozatok egész hálózatát.

A művészettörténet területén a módszer/szemlélet a műalkotásokat zárt, önálló, önmagában vizsgált alkotásokként elemzi.

A strukturalista módszer alapelvei/sajátosságai a művészettörténet területén:

Elv, hogy egy titokzatos „erő” kialakította a műalkotás struktúráját (a funkció szerinti optimálisat) /NB. nem vizsgálja, mi az az erő/

Elveti a stílusjelenségeket

A szubjektum/szubjektív kerülésével a tudományos egzaktságig kívánnak eljutni

A műalkotás „szemléletes”, képszerű jellege áll az érdeklődés előterében

A művészettörténeti kutatásokban a strukturalista módszer egyik kezdeményezője Hans Sedlmayr (1896-1984) volt.

Sedlmayr struktúranalízis-módszerét a hagyományos művészettörténeti módszerek elleni reakciónak tekintette, mert azok csak a mű egyes rétegeit vizsgálták, s nem magát a művet, mint egészt. Fontosnak tartotta, hogy az interpretáció a műalkotás egyediségét, egyszeriségét szemléletessé tegye.

A struktúra/strukturanalízis fogalmat először 1925-ben, a Gestaltetes Sehen (a.m. kb. „alakított/alakra-irányított látás”) c. tanulmányában fejtette ki. Ebben Borromini S.Carlo alle Quattro Fontane temploma alaprajzának rendszerét, az alaprajz keletkezéséről szóló elképzelését fejti ki és megállapítja: akkor „alakított” a látásmód, ha a homlokzat két szintjét nem külön-külön írjuk le, vagyis nem képzeljük egymástól függetlennek, hanem egymásra vonatkoztatjuk, egymáshoz viszonyítjuk. Észre kell vennünk, hogy a felső az alsónak másfajta térbeli kifejlete /v.ö. illusztráció a képanyagban). A felső színt úgy keletkezett, hogy a konkáv-konvex-konkáv elemekből álló homlokzat konvex középrésze - mint egy hajlékony anyag - elmozdult, áthullámzott konkáv helyzetbe (ott ahol a kis zárt erkély van). Ez az alap-alakzat (triász) Borromini alaprajz-tervének egy izolálható/kiemelhető részével azonos. A homlokzat felső része is szerepel az építész másik alaprajz-tervében. Azaz Borromini úgy járt el, hogy egy egészet részekre bontott, s azt variálta, megváltoztatta, míg eljutott egy másik alakzatig. Ezután pedig az alakzatból új egészet szerkesztett. Így jut el a szerző a mű központi magjához, amelyből mindent meg tud magyarázni. Ez a „mag”, az egyes alakzat, nem izolált, hanem a lehetséges alakzatok egyik változata. Megállapítása szerint először Borromininél jelentkezett az építészetben ez az alkotói eljárás, amikor elfordult attól a szemlélettől, amely szerint az épület csak stabil, merev forma lehet.

Sedlmayr hangsúlyozza, hogy a belsőben is hasonló szerkesztési elvet fedezhetünk fel. Egy konkáv-konvex-konkáv triász érzékelhető (egy rajzon az építész külön, kiemelve ábrázolja ezt a hármas motívumot, vagyis ő is együtt látja). Négy ilyen triász, a közbeeső szakaszokkal (=cezurákkal) együtt, kiadja az alaprajzot (vagyis az alaprajz az alakzatokból szerkesztett forma).

A belsőben azonban egy másfajta olvasat is lehetséges/kialakul --- az alakzatok más variációja is felismerhető. Ha a cezurát nem a főtengelyben, hanem a diagonálisban képzeljük el, akkor egy konkáv-konkáv-konkáv elemekből álló alakzatot ismerünk fel, és az alaprajz 4 ilyen motívumból épül fel. Sedlmayr rámutat arra, hogy ugyanaz a 2 triász, amelyet az alaprajzból izoláltunk, a homlokzat 2 szintjén is látható – vagyis valóban a templom egészének központi elemét sikerült megtalálnunk.

Sedlmayr tehát a műalkotás felbontását szorgalmazza, hogy eljussunk a központi „maghoz”. Állítja, hogy a néző mindenkori nézőpontja szerint alakul ki új-meg-új alakzat – állandóan változik az összkép. Ez nem csak lehetőség, hanem szükséges is.

1932-ben a Zum Begriff der Strukturanalyse-ben  arról ír, hogy a nézet-váltakozás a későbarokk elve is (mint egy kaleidoszkóp elemei, úgy állnak össze 2 olvasatban a tagozatok, írja). Elvi síkon kifejti, hogy a strukturanalízis művészettörténeti módszerének lényege: a meglévő egészből kell eljutni a részletekig, majd lépésről-lépésre újra vissza a konkrét formáig. A strukturanalízis során a kutató újból „létrehozza” a művet; de nem az alakítás folyamatát rekonstruálja, hanem a kész műben a motívumok összefüggésének rendszerét/ésszerűségét találja meg.

Itt már megmutatkozott Sedlmayr módszerének alapvető veszélye: minden területen érvényt akart szerezni egy alapvetőnek felismert (vélt?) törvényszerűségnek, - ez esetben annak, hogy bizonyos centrumokig/egy maghoz el lehet jutni, s abból le lehet vezetni a kész formát. Wittkower   Sedlmayr példáján (Róma, S.Biagio) viszont tagadja a nézet-váltakozást, s úgy ítéli meg, Sedlmayr nem a szemléletből, a látványból indul ki, hanem á priori elvekkel közelít a műhöz.

Sedlmayr ebben az írásában szembeállítja a stíluskritikai és a strukturalista módszert. A stíluskritika a műalkotást nem teljes egészében/nem mint egészt vizsgálja, hanem egyes jellegzetességei alapján. Osztályoz, de nem művészi szempontok szerint. A műalkotást nem egy „világként” szemléli, hanem olyan közvetítőelemként, amelyben valami más nyilvánul meg, ami valami mást juttat érvényre. Úgy véli, a stíluskritikát nem érdekli az alkotás művészi eleme. Ezzel szemben a struktúranalízis a műalkotást egységnek látja, értékeli a mű művészi voltát is s így értékelni is képes (míg a stíluskritikában az érték elkülönül a stílustól). Sedlmayr szerint a strukturanalízis eljut a művészet-tudományhoz.

A strukturalizmus alapelve, hogy minden műalkotást a benne rejlő ideálok alapján vizsgáljuk, azaz saját léptéke, célja szerint. Az értékelés alapja a megvalósult és a szándékolt állapot összevetése. De: a módszer sikere azon múlik, lehet-e objektíven meghatározni egy „ideális” állapotot, egy „szándékozott optimális állapotot”

A strukturalizmus módszerének művészettörténeti alkalmazását Sedlmayr a „Jan Vermeer: A festészet dicsősége” c., először 1951-ben megjelent tanulmányában mutatta be (élete végéig egyik legjobb tanulmányának tekintette és a Brueghel-képről, valamint a Karlskirche homlokzatáról írt munkájával együtt ~ legjobb strukturalista írásai közé sorolta).

Az interpretációt a festmény formai leírásával kezdi. A mű adataival, állapotával (pl. méret), történetével nem foglalkozik: méghozzá tudatosan, elví alapokon nem. Szerinte ugyanis kétféle művészettörténetírást különböztethetünk meg (vagy: a művészettörténetírásnak két foka van):az "első" és a "második".

Az első a külső körülmények kutatásával foglalkozik (tehát a materiális állapottal, a forrásokkal, a mű történetével stb), de nem jut el a mű megértéséhez - az igazi interpretáció a második művészettörténetírás területén valósul meg (vagyis itt már nem érdekesek az adatok). Sedlmayr a "belső törvényeket" keresi; ezért a művet mint egészt szemléli. Izolálja környezetétől, előzményeitől. Hangsúlyozza azt is, hogy Vermeer alkotását a bibliai exegezis módjára több jelentésszinten vizsgálja. Ezek: a szó szerinti, az allegórikus és a spirituális..

A szó-szerinti jelentés az, amit előzetes tudás nélkül is leolvashatunk a képről, mert közvetlenül, szemléletesen jelenik meg. Ez vonatkozik pl. a képtérre, amelyről megtudjuk, hogy szűk színpad, és három részre oszlik.. A hátsó réteg (1): szigorúan orthogonális és ahhoz tartozik a Iány

A középtér (2), amelynek főalakja a festő: ferde, átlós vonalakból alakul

az előtér(3) pedig plasztikusan formált tárgyakból áll. Mivel a struktúranalízis célja, hogy minél kevesebb, tovább le nem vezethető/le nem bontható központi tényezőből minél több elem értelmét határozza meg, a szerző megnevezi a mű egyik központi elemét -amely tehát nem absztraktum, hanem a szemléletben megragadható, meglátható -: a harmonikus kiegyensúlyozottságot. /A "szemléletes jelleg" alapelvül választásának az az indoklása, hogy egy műben annyi "réteg" van - anyag, forma, szín, jelentés - hogy az egységet adó elemnek olyan jellegűnek, kell lennie, amit mindezek az elemek láttatnak; ez pedig itt: a harmónia, a kiegyensúlyozottság. Ezt szolgálja a tér felépítéseis : Sedlmayr úgy képzeli el a harmóniát, hogy az az ellentétek kibékítésével, összhangra hozatalával valósul meg. A hátulsó térréteg sík felülete és az előtér plasztikus tárgyai ellentétes térviszonyokat sejtetnek, de az ellentét a középtér ferde, átvezető vonalaival egyensúlyra jut. Ugyanezt a feladatot látják el a színek: kontrasztot alkotnak, de szintén egyensúlyra jutnak. Hátul a lány kék és sárga komplementer színei, elől a meleg vőröses barnák, középen pedig a fekete és a fehér egyrészt a három alapszínt, másrészt a spektrum két pólusát megjelenítve nem tűr dominanciát a kép színvilágában, hanem egyensúlyt teremt.

Sedlmayr ezután megfigyeli, hogy a jelenet látszólag zsáner, (a festő egy Fama allegóriájának beöltóztetett modellt fest a műtermében), de azt mondja, ezzel a meghatározással (zsáner) még nem merült ki a festmény minden aspektusa. Igy jut el az allegórikus szinthez, amelyet a szemléleti színt is alátámaszt, előkészít. Fő bizonyítéka arra,hogy nem csupán a szó szerinti jelentést kell figyeiembe venni, egy 1695-ös adat: amikor a festő özvegye elárverezte a tulajdonában maradt képeket és egy Schilderconst (Festőművészet) című művet említett. Márpedig a feleség a látható jelentés mögötti, elvont jelentést csakis a festőtől hallhatta, maga nem adhatta - ha nincs ilyen jelentés, akkor egyszerűen csak "festő és modellje" néven említette volna. (NB.kőzbevetóleg: valójában nem egyértelmű, hogy a hagyatéki leltárban erről a képről van szó! K.Gy.). Tehát nem csupán egy modellt látunk, aki Fama vagy Gloria, vagy méginkább Clio múzsa jelmezébe bújt, hanem az egész kép a festészet allegoriája. A jelképes tartalom nem szokatlan sem Vermeer, sem a kor más festőinek alkotásaiban,. Vermeer "Gyöngyöt mérő nő" c. képének témáját újabban a Vanitas-gondolatban határozzák meg.(Megjegyezzük: Sedlmayr korábban, még a 30-as években írt tanulmányaiban nem ismerte el, hogy a forma mellett/mögött jelentés is lehet a műben, e tanulmányában és az ezutániakban viszont igen). Az elvont, allegórikus jelentést már a szemléletes színt előkészítette; a harmónikus, kiegyensúlyozott forma és a fény is. A lányon látjuk a legtisztább, legvilágosabb fényt, amely alig vet árnyékot, körötte aurát alkot a falon, a térképen – mandorla-formában. Az emelkedett, jelképes tartalommal magyarázható, hogy a belsőtér nem hétköznapi, nem egy korabeli műterembelső, hanem ünnepélyes, és a festőművészet megnemesítését szolgálja. A festő is ezért fordul háttal a nézőnek (=nem mint egyén fontos): munkáját végzi, de az nem kézműves-tevékenység (ezért nem látní a palettáját). Az asztalon a csendéletszerű tárgyak sem pusztán a festő műtermi kellékei, hanem a festőművészet ábrázoló-eszközei, a festészet attributumai: vázlatfűzet =disegno, maszk=imitazione, könyv=buona regola, a kendők=talán a decoro. Ezen a szinten is ellentéteket és azok kiegyenlítődését tapasztaljuk: a lány az allegórikus, a festő a reális világhoz tartozik és a kiegyenlítődés abban nyilvánul meg, hogy a lány mégiscsak egy modell, ráadásul egyszerű arccal, nem ideális szépséggel, szeme lesütve (nem a nézőre néz).

A képen bizonyos sajátosságok arra utalnak, hogy az allegórikus jelentésszint felett van  még egy újabb is. A festő vásznán nem látunk mást, csak a babérkoszorút, a falon pedig a térkép azonosítható: nem csupán egy színes folt, hanem Hollandiát ábrázolja – írja Sedlmayr. (NB. valójában az egész Németalföldet). Mivel a lány arca a térkép elé kerül, a Hírnév és Hollandia egymásra vonatkozik - mondja Sedlmayr s így a kép végső mondanivalója: a holland festészet dicsősége. Igaz, hogy a modell nem Fama és nem is Gloria, hanem Clio, a történetírás múzsája, da a 17. században, az akadémikus művészeti elvek szerint a művészetben a történetábrázolás a legmagasabbrendű téma, amely a legnagyobb dicsőséget hozza az alkotó számára, így a két fogalom egymást helyettesíthette. (NB. az 1695-ös árverezésen csak az szerepelt, hogy Festőművészet - miért nem ezt a legmagasabb színthez tartozó jelentést említették? Lehet, hogy nem ismerték vagy talán nem is volt ilyen?}. Azok a - szemléletben megjelenő - sajátosságok, amelyek a kép lényegét jelentik, a harmadik jelentésszintre is utalnak. Igy az "elkülönülés", "zártság" (függöny, a festő hátalakja, a modell lesütött szeme). A térhatás olyan, mint egy szentélyé, amelyben az evilágitól elkülönül az esemény. A "nyugalom" (azaz a tárgyak, a figurák mozdulatlansága), a "csend" a templom csendjét idézi, amelyben szakrális fény sugárzik. Ahogy az alsó jelentésszinteken is ellentéteket és azok feloldását látja az interpretátor, úgy a felső színten is. A nőalak, akit egy festő fest, a Madonnát és a gyermek Jézust festő Lukács evangelista csoportjára emlékezteti . Nem egyszerű modell, hiszen a kék köpeny és a sugárzó belső fény nem a Hírnév múzsájához illő részletek. A "fény misztikus élménye" is a harmadik jelentésszinthez méltó eleme a képnek.

Ee harmadik jelentésszinttel kapcsolatban csak egyetlen bíráló megjegyzést említek, Kurt Badt-ét: Sedlmayr a nyelvi fordulatokkal, verbális analógiákkal viszi bele e jelentésréteget a műbe (pl. "templomtér", "valóságfeletti fény" stb. kifejezések használatával), noha ez a szemlélet színtjén nincs jelen. Pl. Máriának tekinti a nőalakot, pedig nincs a karján Jézus - valójában minden a festészet mesterségére, a modell és a festő alakjaira, a festői munkára utal.

Sedlmayr a struktúranalizis paradigmaszerű példáját kívánta nyújtani Pieter Brueghel, A vakok c., 1568-ban festett művének(Nápoly, Capodimonte Múzeum) elemzésével.

Az ereden állapot: jobbra kissé szélesebb volt a vászon, valószínűleg az előreeső alak kezét nem vágta át a keret.

Ikonográfiai elemzés: (NB. az nemcsak az írott szöveg alapján történő magyarázatot jelent, hanem a képelemek meghatározását, azaz profán ikonográfiát).

Tehát: elől gát, sötét patak, egy vak áll, bottal, mögötte 3 vak tapogatózva lépked, kettő pedig elbotlik illetve elesik, egy hangszer a földre kerül. Csak 1 vak fordítja arcát a néző felé. A 2. és a 4. = büntetésből vakították meg. A mozgás balról, a kép mélységéből halad jobbra, az előtér felé.

Középtér: balra háztetők, középen: rét, legelő, jobbra egy fa. A legelőn pásztor és egy tehén. Hátul: templom.

Formai analízis: A figurák egy diagonálist alkotnak, amely előre irányulva húzódik végig a képen. Fejük: parabolaszerű ívet jelölnek ki. A tető balra kiemeli a diag-t, jobbra a fa: kettős szerepben: egyrészt a háztetőt ellensúlyozza, másrészt vertikálisa lefelé irányulva kiemeli a vak elesésének jelenetét. A-botok vezetik a tekintetet (diagonálisok, ill. a vízszintes helyzetű az elesett figura pozícióját húzza alá). A színek: tompák,` nem tiszták; az egyforma színek elszórva helyezkednek el.

Ikonológiai elemzés: a korabeli néző nem érzett szánalmat – inkább nevetséges figuráknak tekintette a vakokat.

Vándoroknak, koldusoknak ábrázolják őket. Itt magányosan kóborolnak egy idegen tájban.

A vakok ugyanakkor felidézik Krisztus szavaít (Máté, 15, 12-14). a farizeusok olyanok, mint a vakok, akik világtalanokat vezetnek s ilyenkor mindannyian az árokba esnek.

A "vak vezet világtalant" példázat - a világ folyására, az emberek viselkedésére használva - régóta morális tartalommal rendelkezett. A reformáció terjedése óta mindkét fél gyakran használta a téveszmék terjesztőire is: maguk is vakok és romlásba vezetnek másokat. A képen a templom valószínűleg azért mutatkozik hangsúlyos helyen, mert azt hirdeti: az egyház megóvja híveit a tévelygésektől. Azutolsó előtti eleső vak figura révén a nézőt is bevonja a festő az eseménybe: ő is vak, ahogy az egész világ az. Az ikonologiai vizsgálat eredménye, hogy a vakok a Butaság, az Imprudentia, a Tévhit példázatai és a világ vakságát is jelképezik.

Sedlmayr szerint az eddigi elemzések meghatározták a kép mondanívalóját, formai felépítését. Régebben a jelképes tartalomra nem igen helyeztek súlyt; újabban ez is fontos területe a vizsgálódásnak, de azzal a híbával, hogy azt a formától függetlennek látják, a tartalom meghatározásakor a látványt figyelmen kívül hagyják. Az igazi feladat viszont a két oldal összeegyeztetése lenne (vagyis megtalálni az összefüggést, azt, hogy mennyiben tartalmazza egyik a másíkat).

Az integrált jelentés Sedimayr szerint így határozható meg:

Előszöris szembetűnő, hogy az előtér és a háttér között disszonancia van.

az előtér:

a terep barátságtalan, bizonytalan. A vándorok idegenül mozognak a tájban. Ruházatuk is, mozgásuk is darabokra esik. A felülről ereszkedő diagonális a sorsukat is jelképezi.

a háttér:

nem bizonytalan, hanem biztos

nem barátságtalan, hanem barátságos

nem idegen, hanem meghitt, ismert

nem darabokra eső, hanem összefüggő, élő, termő, azaz egységes

nem a múló, hanem az állandó

A disszonáns kompozíció színbelileg is eltéréseket mutat (vö. elől a szürke dominál, hátul barna, zöld és egy cinóbervörös is, mint a kép legfényesebb színe.

A két szféra egy dologban közelít egymáshoz: a maga szférájában mindkettő a világ alapvető vakságára utal. Nemcsak elől a vakok világtalanok, hanem az idíllikus háttér is: az alvó falu, és a vegetatív lények szintén.

Azaz a kép első, nagyvonalú elemzésében megállapított jelentése az alaposabb, többoldalú vizsgálat után megerősítést nyert. Az értelmezés során Sedlmayr a látvány és a jelentés összefüggését, egymásra vnonatkozását figyelte meg. A jelenet két, eltérő részre bomlik, de az eltérések a közös mondanivalóban kieqyenlítődnek. A bibliai exegezis négy változatának megfelelően Sedlmayr is négy jelentés-szintet állapít meg: szó szerintí (=vakok menete), allegórikus (feje tetején álló világ, az eretnekség-okozta felfordulás), eszkatológikus (a vakok mint az emberi vakság jelképeí) és tropológikus (a vakok mint az emberi lélek jelképei- beleértve mindannyiunkat, a nézőt, az olvasót is).

Brueghel művészetével Sedlmayr már korábban is foglalkozott és radikális eredményekre jutott. Ez 1934-es, Brueghel ún. macchiá-jával foglalkozó tanulmányában olvasható. A macchia (színfolt) elméletét mások dolgozták ki, a szerző csak átvette azt. Eszerint a macchia a tárgyról, a jelenetről kialakított első távoli, nagyvonalú foltszerú benyomás, az első, jellegzetes, színes forma, amely megjelenik a művész képzeletében - akár fantáziából dolgozik, akár pedig megfigyeli tárgyát. Alkotás közben ehhez az első benyomáshoz közelíti a művet. Sedlmayr szerint Brueghel macchiájából nemcsak a motívumok nagy részét vezethetjük le, hanem a képelemeket körülvevő szellemi szférát is, amely a műben megjelenik. Sőt; a macchíából kialakuló elemek szellemi egységgé állnak össze. Azaz e tiszta színes forma-képzet a mű középpontja, lényege, amelyből minden mást levezethetünk. Azaz az "alakzat", az "egész" helyébe a macchia lépett. Azt nem visszük bele a képbe, hanem: közreműködésünk nélkül, az interpretáló kutató passzív, objektív szemlélődése közben magától feltárul. Hosszabb-rövidebb figyelés után ugyanis a Brueghel-képek színes foltokra esnek szét, a festmények dekomponálódnak, részekre bomlanak. A macchiák egy, a művészre jellemző kifejezés-skálához igazodnak, s így adott tárgyakat és témákat jelenítenek meg. Ezek a kifejezéstartalmak: az esetlenség, a tagolatlanság, együgyűség, a széteső, a darabokra hulló, a zárt, izolált, a tőmeg, a zűrzavar, a káosz. Ezek a tulajdonságok átvezetnek a macchiából a témákhoz, s azok általuk a macchiával egységbe olvadnak. A képek így erős szellemi egységet mutatnak. Sedlmayr a macchiával magyarázza, abból vezeti Ie Brueghel képeinek tulajdonságait: a zárt színfoltokat, a zárt formákból álló tárgyakat/emberalakokat, a ruhák tarkaságát, a kaotikus mozgást, a dolgok zűrzavarát, az izolálást„ a fényárnyékhatás hiányát. Mindezeket a sajátosságokat szembeállítja a tiszta, világos, mélybenyúló tájjal és a képek dualizmusát, a figurák és a tájháttér ellentétét állapítja meg. Mindez az elídegenedés hatását kelti a szerzőben.

Sedlmayr harmadik nagyobb strukturalista tanulmánya Físcher von Erlach bécsi Karlskirchejének homlakzatát elemzi. Megállapítja, hogy a falazat szokatlan motívumegyüttes, indokolatlanul összefűzve. Kulisszafal, amely tehát nem fejezi ki a mögötte lévő ovális tér tömegét. A motívumok kiválogatása historizáló szemlélettel történt; az elemek nem egy korból, nem egy emlékkörből származnak. A formai elemzés során észreveszi, hogy a homlokzatot 6 fő motívum alkotja: a két toronyszerű elem, a 2 csavart domborművű oszlop, a kupolás középtér és a portikusz. Ezek az elemek a néző tekintetében kétféle összefüggésben "állnak össze", azaz az elemek összefűzésének két olvasata van.

A., 3 magasbanyúló, hengeres tömeg alkot egy egységet (= kupola és 2 csavartdíszű oszlop, vö. laterna azonossága révén), s ekkor a

         3 szélesen elterülő elem is egységet alkot (narthex-szerű, a Hagia Sophia, a Szt.Péter sze.)

B., a másik olvasat: Két oszlop és előcsarnok = antik (Traj oszlop, Templum Jovis et Pacis)

Illetve a kupola és a két torony = barokk motívumcsoport (Mansart, Minorita tpl, Bernini Szt P tornyai)

 

 Sedlmayr egyrészt az elemek lehetséges "együttnézésével", az összeállítás variációival foglalkozik, másrészt a továbbiakban, ezekhez kapcsolódóan, a mű jelentésszintjeit állapítja meg. E jelentésrétegek mindig megjelennek a látványban. Így a jelentés nem utólagos, nem a formához hozzáfűzött, hanem a szemlélettel összefonódva jelenik meg s a két elem (szemléletes és jelképes) egymást kölcsönösen áthatva meg is határozzák egymást.

 . Ezután a mű ikonográfiáját vizsgálja

A., A narthex-forma és a két oszlop pedig egyrészt a Hagia Sophiát (vagyis Konstantinápolyt) másrészt a régi Szt.P-t jelenti, azaz idézi fel. A program szerint ezek az elemek hirdetik, hogy Bécs az új Róma, míként Konstantinápoly is a régi Róma megújulása volt. Ezt a véleményt a kortársak is hangoztatták.

B., Tamburon: szentek kara lett volna, ma angyalok

         Elől álló motívum-csoport: antik homlokzat+2 oszlop révén Salamon temploma, a Királyok I. könyve szerint ugyanis Hiram 2 oszlopot állított a templom elé. A XVI-XVII. századi rekonstrukciós kísérletek szerint akkor így képzelték el Salamon templomát, 

Az ikonográfiai összefüggést az jelenti, hogy Borromei Szt Károlyr apotheózisát és életében végrehajtott csodáit mutatják az oszlop csavarodó domborművei, s ezekhez egy triumfális architektúra járul.

 Az ikonográfiai elemzés után Sedlmayr a mű allegorikus jelentését állapítja meg.

A:, Az egyik réteg: a homlokzat 2 oszlopa Borromei Szt. Károlynak, a tituláris szentnek "'Constantiáját" és "Fortitudoját" jelképezi. Mert Constantia attributuma az oszlop. Az egyiken a reliefek a szent tetteit mutatják, amelyeket életében végzett, a másik a csodákat, amelyeket halála után tett. Ezek is bizonyítják, hogy a 4 kardinális erény közül a szent 2 fő erényét emeli ki a megbízó. A belsőben is (oltárok, freskók) a szent tetteit mutatják be.

B.,Ezután: a második olvasathoz fűződő imperiális jelentést állapítja meg az allegórikus jelentésszint. Az oszlopokon a korona és a sas a császárra utal. Természetesen felidézi a római Trajanus és Marcus Aurelius-oszlopokat is. Emlékeztet továbbá arra a két oszlopra is, amely része volt V. Károly emblémájának (együtt a "plus ultra" devise-vel). Mivel a két oszlop Herkules két oszlopa, amelyeket a világ szélén állított fel, a Habsburgok világuralmi igényét jelzi az embléma. Az ókori hagyomány szerint a világ széle: Gibraltár!. Vl. Károly azért újítja fel az emblémát (érmeken, pénzeken, műalkotásokon) mert hirdeti, hogy méltó utóda V.Károlynak (akihez a névazonosság, a leszármazás és az azonos polítika is fűzi) , továbbá mert jelzi: nem mond le a spanyol örökségről (amelyről a spanyol örökösödési háborúban pedig le kellett mondania). Ezt a korabeli írások is említik, tehát közszájon forgott, pl. Fischer von Erlach a Historische Architektur bevezetésében: reméli, hogy az uralkodó újra kiterjeszti a birodalom határait Hercules oszlopaiig.

C., Az allegórikus jelentések harmadik változata a Salamon­templomra való utalással kapcsolatos. A Biblia (Királyok I. könyve) megnevezi a két oszlopot is : Jachin="kitart" és Boas = "benne az erő" - a jelentés tehát azonos a Constantia és a Fortitudo jelentésével. A barokk kori művelt néző számára tehát az antikos oszlopcsarnok a 2 oszloppal: a jeruzsálemi templomot is felidézte. Ezzel a templomot "Salamon templomaként" jellemezte az építtető =NB. ismerjük a programot, a program szerzőjét). Áttételesen pedig Vl. Károlyt új Salamon-királynak nevezi - hiszen ő is békét teremtett (=utrechti béke).(A korabeli panegirikus-irodalomban számtalan példa mutatja, hogy ez az értelmezés nem utólagos belemagyarázás)

Sedlmayr elemzésével kapcsolatban az első kifogást azért tehetjük, mert kizárólag a frontális szemlélettel foglalkozik. Bár a címben jelölte, hogy csak a homlokzatot elemzi, a strukturalista elvnek – amely az egészet akarja megragadni, onnan visszajutni az alapelemig, majd abból újra-felépíteni az egészet – nem lehet ez a kiindulása. Annál is inkább, mert  a Karlskirche homlokzata kulisszafal, amely mögött egy centrális hajó helyezkedik el, tehát lényeges lenne a hajó és a homlokzat összefüggésének megvitatása. Egyébként is az épület elemzésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a teret, amelyet csak mozgással, a mű körüljárásával és nem egy stabil, frontális pozícióba helyezkedéssel lehet megérteni. Wölfflin például éppen a Karlskirchere utal, amikor a nem-frontális nézetek fontosságáról ír (Művészettörténeti Alapfogalmak): mozgás közben az oszlopok megváltoztatják az összképet, átvágják a kupolát, egymáshoz képest eltolódnak, méretük nem lesz egyforma, stb.

Sedlmayr nem a művet tekinti egésznek, hanem a struktúráját. Csak valaminek a függvényében (pl. tartalom) és nem önmagában, -ért vizsgálja.

 

 

A gyakorlatban a strukturalista módszer csődöt mond a stíluskritikával szemben; kiderült, hogy anélkül/vagyis önállóan nem lehet alkalmazni..

Sedlmayr hibája, hogy félreismeri az ún. hermeneutikai kört is: a részek és egész sajátos, kettős-kölcsönös viszonyával kapcsolatban. Az egész csak a részek felől fogható fel, Sedlmayr viszont az egészt akarja közvetlenül megragadni és abból levezetni a részleteket. Képtelen használható kritériumot kialakítani, hogy az egészet megközelítse – önkényesen jut el a centrumig és így vezeti le a részleteket.

A strukturanalízis érdeme nem annyira a módszer, hanem az, hogy intenzíven foglalkozik az egyes műalkotások interpretációjával – ezzel Wölfflin nem foglalkozott. Elsősorban a problémafelvetést kell eltanulni.