Erdély Miklós: Ismétléselméleti tézisek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* X. Y. kisasszony nyilatkozata: „Én nem ábrázolom az ikertestvéremet.”

Szétfolyóirat. Szerkesztette: Ajtony Árpád. [1972 közepe-vége], 49–50., újraközölve in: Csutoros Sándor – Haris László – Molnár V. József Lépcsőházakciójához kapcsolódó kiadvány, 1973, o. n.; in: Ismétlődés a művészetben. Tanulmányok. Szerkesztette: Horváth Iván és Veres András. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 5. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 169.; in: Kísérleti filmezés Magyarországon. ELTE Vizuális Műhely kiadványa, 1982. 20–21.; in: E. M.: Második kötet. Válogatta és szerkesztette: Beke László, Peternák Miklós és a Magyar Műhely szerkesztősége. Magyar Műhely, Párizs, Bécs, Budapest, 1991. 86–87.

Miklós Erdély: Theses on the Theory of Repetition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In the words of Ms. X. Y. “I do not represent my twin sister.”

 

 

 

Translated by Zsuzsa Gábor and John Batki

See also (Translated by Gábor Zsuzsa) in: Miklós Erdély. Opere dagli anni ’50 al 1986. Exp. cat. Spicchi dell’Est, Galleria d’Arte, Roma, 1992. 28–29.

1.

Az egyszeri ismétléssel értékét veszti, konkrét létét fokozza, esszenciális létét csökkenti.

2.

Csak az jelenhet meg, ami ismétlődik, és csak az nem létezik.

3.

A nemlétezőt az emlékezetre való hivatkozással érzékeljük.

4.

A születő, a teremtett, a változó ismétlésben jelenik meg és hal el.

5.

Ugyanaz még egyszer a teremtés sodrában elérhetetlen.

6.

A teremtés érzékelhetetlenül felgyülemlik és hirtelen nyilvánul meg.

7.

Az abszolút új felismerhetetlen, észrevehetetlen és így nem jelenhet meg.

8.

Ábrázolással az ábrázolt szubsztanciális csonkulást szenved. Ebben áll a tradicionális művészet hibás volta, mely eredetileg a rossz, kártékony erők elleni mágikus harc eszköze volt. A megörökítés részleges, mivel az ábrázoltat nem saját anyagában reprodukálja, így részleges az ábrázolt felszámolása is. Ebben áll az ábrázoló mágia korlátozottsága.

9.

Tökéletes kópia a véletlenszerűről a véletlenszerűség érzetét csökkenti.

10.

Az emberi duplikátum, az ikrek létezése lehangoló nonszensz, az individuális tudat számára metafizikai botrány, mert a véletlenszerűség érzetét fokozza.*

11.

A pszichikus duplikátum (déjà-vu) az énérzetet fokozza azáltal, hogy a teljes megismételtségben az Én egyszeriségét hangsúlyozza.

12.

Az ipari széria azáltal, hogy azonos formába kényszeríti a különben véletlenszerűen vagy strukturális adottságai szerint alakulót, védi a tudatot a környező természethez viszonyított idegenszerűség érzésétől, ugyanakkor a „közöst” megkerülve az általánosba tereli.

13.

Mivel az ember sem a teljes azonosság dermedtségét, sem a szüntelen változás és változatosság szédületét nem bírja el, a hasonlóságok, analógiák, a ritmizált változás, a dialektikus periódusok szféráját tekinti sajátjának. A különbözőben keresi az azonosat, az azonosban az eltérést. A szellemi ember azonban csak a totális változásban ismer magára.

1.

The unique is devaluated by repetition, which increases its concrete and diminishes its essential existence.

2.

Only what is repeated is manifested; only what is repeated is non-existent.

3.

The non-existent is sensed by referring to memory.

4.

What is born, created or changing, is manifested in repetition; it also dies in repetition.

5.

In the turmoil of creation the same can never be achieved twice.

6.

Creation accumulates imperceptibly, and manifests itself suddenly.

7.

The absolutely new is unrecognizable, unperceivable, and thus it cannot manifest itself.

8.

In the process of representation the thing represented suffers substantial mutilation. This constitutes the fallacy of traditional art, which originally formed the means of the magical engagement with the forces of evil and destruction. The representation is partial, since the represented is not reproduced in its own material; thus equally partial is the elimination of the represented. This constitutes the limitation of the magical representation.

9.

The perfect copy of the accidental reduces the feeling of the accidental.

10.

The existence of human duplicates, twins, is a depressing absurdity and a metaphysical scandal for the individual consciousness, because it increases the feeling of the accidental.*

11.

The psychic duplicate (déjá-vu) enhances self-awareness by emphasizing the uniqueness of the Self in complete repetition.

12.

By moulding matter, which otherwise would be formed accidentally or according to its own structural properties, into identical forms, serial production protects the consciousness from a feeling of alienation with respect to the natural environment, at the same time ushering it toward the general through the avoidance of the “common”.

13.

Since people can stand neither the catalepsy of total identification nor the vertigo of continuous change and diversity, they regard the sphere of resemblances and analogies, rhythmical changes and dialectical periods as their own. They look for the same in the different, and the different in the identical. The man of intellect, however, can only recognize himself in total change.