Miklós Erdély: Memory-Model

 

The action of remembering becomes possible by the Spiral structure of „private” time. In the mind the distance of temporal points is not determined lineally, but they are copied on each other and on the totality of future time by the memory. And everything what will happen in the future appears like new layers on the „happened”. Moving „forwards” in time, the image of an event becomes less and less clear and strong what makes possible to register always new images without the disturbing effect of their equal value.

A quantity of lineal events like one week of performances can be an ideal model to examine the action of remembering. When I proposed to make a special documentation of the actions, I intended to show the process, how the events write themselves in the mind of participants one after the other, how they cover, disturb, rhythm each other. The method of modelling is very simple. I rolled copy-paper in the thin roll of paper so everything written to the superficie is copied many times and less and less strongly in the inner sides. The time of one day on the roll is represented by the round of the roll. On these evident periods of space the performing artists had to write down what they judge important to communicate about their performances. The different programs of one day take place one under the other on the same round, in the order of the performances. The next day, on the new „superficie” of the roll are visible the first copies of the first; the third day the artists have to write on the second copy of the first day and the first copy of the second day etc., just like that happens in the mind fixing new effects.

I resisted to the temptation to perform anything because I feel myself very far from attractive side of art.

I preferred to have a contact continual and every time personal with this line of events than to be a member in this chane. For me the entity of the situation is more interesting than the piece of attractivity that I would give.

I could call this point of view „Situationalist”.

I try to dissimile and get back from a line of events the traditional holistic aspect of „beaux art” what is in my opinion – more and more actual.

I offer the results of this experience to the organizers.

 

 

 

Model pamieciowy. Memory-model. In: I am. International artist's meeting. Remont Gallery, Poland. Centrum klubowe szsp pw riviera-remont. [Stencilezett szövegeket tartalmazó gyűjtemény.] 1978. Lengyelül in: Performance. Wybor tekstow Grzegorz Dziamski, Henryk Gajewski, Jan St. Wojciechowski. Mlodziezowa Agencja Wydawniczwa, Warsawa, 1984. 143–144. (Corrections by Annamaria Szőke)

Erdély Miklós: Emlékezet-modell

 

Az emlékezés a „privát” idő spirális szerkezete révén válik lehetségessé. Az elmében az időpontok közötti távolság nem lineáris, hanem ezeket egymásra és a jövő idő totalitására az emlékezet másolja. És minden, ami a jövőben fog megtörténni úgy jelenik meg, mint egy új réteg a már megtörténten. Az időben előre mozogva, egy esemény képe fokozatosan elveszíti világosságát és határozottságát, s ez lehetővé teszi, hogy állandóan új képeket rögzítsünk egyenlő értékeik zavaró hatása nélkül.

Események lineárisan leírható mennyisége, mint egy hétig zajló performance-ok sora, ideális modell lehet ahhoz, hogy az emlékezést vizsgáljuk. Amikor javasoltam, hogy elkészítem az akciók egy speciális dokumentációját, szándékom az volt, hogy bemutatom a folyamatot, ahogy az események, az egyik a másik után, egymásra íródnak a résztvevők elméjében, ahogy egymást lefedik, zavarják, ritmizálják. A modellálás módszere igen egyszerű. Egy vékony papírtekercsbe beletekertem egy másolópapírt úgy, hogy minden, amit a felületre írnak számtalanszor és fokozatosan halványodva másolódik át a belső oldalakra. Egy nap idejének a tekercsen egy tekercselés felel meg. Az előadó művészeknek ezekre az egyértelmű tér-szakaszokra kell leírniuk azt, amit fontosnak ítélnek közölni performance-ukkal kapcsolatban. Egy nap különböző programjai egymás alatt helyezkedtek el ugyanazon a körszakaszon, a performance-ok sorrendjében. A következő napon, a tekercs új „felületén” láthatóak az első másolatai; a harmadik napon a művészek az első nap második és a második nap első másolatára kell írjanak, stb., pontosan ahogy ez az új benyomásokat rögzítő elmében történik.

Ellenálltam a kísértésnek, hogy előadjak bármit is, mert igen távol érzem magam a művészet attraktív oldalától.

Előnyben részesítettem azt, hogy folytonos és mindig személyes kontaktusban legyek az események e vonalával, mintsem tagja legyek e láncolatnak. Számomra egy szituáció entitása sokkal érdekesebb, mint az a látványos darab, amit előadhatnék.

Ezt a nézőpontot „szituácionistának” nevezném.

Megpróbálok elkülönülni (?) és visszanyerni az események sorából a „képzőművészet” hagyományosan holisztikus aspektusát, ami, nézetem szerint, egyre aktuálisabb.

E kísérlet eredményét a szervezőknek nyújtom át.

 

 

 

Angolból fordította Szőke Annamária