II. szigorlat témakörei, tételei és irodalma - 19-20. század

(Összeállította: Szőke Annamária, 2007. ősz)

 

Témakörök:

 

19. századi egyetemes művészet (1-2.)

19. századi magyar művészet

19. századi építészet

 

20. századi egyetemes művészet (1-2.)

20. századi magyar művészet

20. századi építészet

 

Jelenkori művészet – elmúlt 4-5 évben jelentős kiállítások Budapesten

Aktuális művészettörténet – elmúlt 4-5 évben jelentős kiállítások, konferenciák Budapesten

 

A MNG és SZMM vonatkozó anyaga

 

 

Tételek:

 

19. századi magyar művészet

A nemzeti művészet eszméje és a művészet intézményrendszer kialakulása

Festészet és szobrászat a század első felében

Festészeti irányzatok és műfajok a század 2. felében

Köztéri szobrászat a század második felében

Világi és egyházi falfestészeti együttesek

A Gödöllői művésztelep és a szecesszió

 

19. századi egyetemes művészet

Klasszicizmus és romantika

Realizmus

Impresszionizmus

Poszt-impresszionizmus

Szecesszió

Fotó és képzőművészet kapcsolata

 

19. századi építészet

Jelentősebb urbanisztikai programok Európában

Új épülettípusok és funciók

Klasszicista építészet (világi és egyházi)

Historizáló építészet (világi és egyházi)

Mérnöképítészet

 

20. századi magyar művészet

Nyolcak és aktivisták

Figurális festészet a 20-30-as években

Európai Iskola

A hatvanas évek művészete

Irányzatok, médiumok a hetvenes években

Fotó és képzőművészet kapcsolata

 

20. századi egyetemes művészet

Expresszionizmusok

Kubizmus és futurizmus

Dadaizmus és szürrealizmus

Absztrakció (Stijl, konstruktivizmus, Bauhaus)

Irányzatok, médiumok a 45 utáni művészetben

Fotó és képzőművészet kapcsolata

 

20. századi építészet

 

Megjegyzés:

A tételeket nem húzzák, hanem a vizsgáztató tanár adja, rákérdezve arra, hogy melyik az a témakör és a tételekben körvonalazott téma, amely különösen érdekli a vizsgázót. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vizsga erre a témára korlátozódik. A vizsgán a vizsgázó az összes témakörben felkészült kell legyen, áttekintése kell legyen a megadott kötelező szakirodalom felosztásáról, tárgyalásmódjáról és szerzőiről. Ha másként nincs megadva, a több fejezetből, részből, tanulmányból álló könyvek, katalógusok minden egyes fejezete, része vagy tanulmánya olyan al-témákat jelent, amely szóba kerülhet a vizsgán. A kötelező szakirodalomban található képanyagot ismerni kell.

Az egyes tételeket tartalommal elsősorban a megadott kötelező szakirodalom alapján töltsék meg. (A „kötelező irodalomban” szereplő könyvek és tanulmányok mindegyike – vagy legalábbis nagy többsége – eddigi tanulmányaikból ismerős kell legyen.) Fel lehet használni természeten a tételek kidolgozásához további szakirodalmat is, amelyet a témakörökben a tanulmányaik alatt az egyes vizsgákra, szemináriumokra a tanárok megadtak, valamint egyéb olvasmányaikat is. Minden esetben úgy építsék fel a feleletüket, hogy hivatkozzanak és reflektáljanak (módszertani és tudománytörténeti szempontból) arra a szakirodalomra, amelyből ismereteiket szerezték.

 

 

Kötelező irodalom:

 

Magyar művészet

Beke László – Gábor Eszter – Prakfalvi Endre – Sisa József – Szabó Júlia: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Corvina Kiadó, Budapest, 2002.

 

19. századi magyar művészet

Rabinovszky Máriusz: A művészeti oktatás kezdetei Magyarországon. In: A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1951. Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1952. 50–79.

 

Fülep Lajos: Magyar művészet. In: F. L.: Magyar művészet. Művészet és világnézet. A művészettörténet forrásai. Szerkeszti: Németh Lajos. Corvina Kiadó, Budapest, 1971. 15–132.

 

Művészet Magyarországon 1780–1830. Kiállítás a MTA MKCS és a MNG rendezésében, Magyar Nemzeti Galéria, 1980. júniusaugusztus. Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport, Budapest, 1980.

 

Művészet Magyarországon 1830–1870. Kiállítás a MTA MKCS és a MNG rendezésében, Magyar Nemzeti Galéria, 1981. augusztusnovember. I-II. Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport, Budapest, 1981.

 

Magyar művészet 1890–1919. I–II. kötet. Szerkesztette: Németh Lajos. A magyarországi művészet története. 6. kötet. Főszerkesztő Aradi Nóra. MTA MKCS. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.

 

Szabó Júlia: A XIX. század festészete Magyarországon. Corvina Kiadó, Budapest, 1985.

 

A historizmus művészete Magyarországon. Szerkesztette Zádor Anna. MTA MKCS, Budapest, 1993.

 

Aranyérmek, ezüstkoszorúk. Művészkultusz és műpártolás Magyarországon a 19. században. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1995.

 

Nagybánya művészete. Kiállítás a nagybányai művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. Kat. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1996.

– Csorba Géza: A Nagybánya-kép száz éve, 15-24.

– Szinyei Merse Anna: A nagybányai festészet plein air előzményei, 78-94.

– Sinkó Katalin: Az alapítók biblikus képei és a századvég antihistorizmusa, 216-236.

 

Galavics Géza: Magyarországi angolkertek. Buttlar, Adrian von: Az angolkert. A klasszicizmus és a romantika kertművészete című munkájával egybekötve. Balassi Kiadó, Budapest, 1999.

 

Sinkó Katalin: Historizmus – antihistorizmus. In: Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Kiállítási katalógus. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2000/3. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2000. 103–115.

 

Szvoboda Dománszky Gabriella: Régi dicsőségünk. Magyar históriai képek a XIX. században. Corvina Kiadó, Budapest, 2001.

 

20. századi magyar művészet

 

Kállai Ernő: Új magyar piktúra 1900–1925. Amicus, Budapest, 1925., Gondolat, Budapest, 1990. [Utószó Bajkay Éva.]

 

Magyar művészet 1919–1945. Szerkesztette Kontha Sándor. A magyarországi művészet története. Főszerkesztő Aradi Nóra. 7. kötet. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1985.

 

Andrási Gábor – Pataki Gábor – Szücs György – Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században. Corvina Kiadó, Budapest, 1999.

 

Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914. Kiáll. kat.. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006.

 

Passuth Krisztina: Magyar művészek az európai avantgarde-ban. Corvina Kiadó, Budapest, 1974.

 

Árkádia tájain. Szerkesztette: Zwickl András. Kat. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2001.

 

Hamvas Béla – Kemény Katalin: Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon. Misztótfalusi, Budapest, 1947., Második, javított kiadás: Pannónia Könyvek, 1989.

 

Perneczky Géza: Kortársak szemével. Írások a magyar művészetről 1896–1945. A művészettörténet forrásai. Szerkeszti Németh Lajos. Corvina Kiadó, Budapest, 1967.

 

Németh Lajos: Modern magyar művészet. Corvina Kiadó, Budapest, 1970., 1972.

 

György Péter – Pataki Gábor: Az Európai Iskola és az Elvont Művészek csoportja. Corvina Kiadó, Budapest, 1990.

 

Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben. Kiállítási katalógus. Képzőművészeti Kiadó-Magyar Nemzeti Galéria-Ludwig Múzeum, Budapest, 1991.

 

A magyar neoavantgard első generációja 1965–72. Szombathelyi Képtár / Kunsthalle Szombathely, 1998.

 

Szógettó. Válogatás az új magyar avantgarde dokumentumaiból. Jelenlét, 1989/01-02 (14-15).

 

Beke László: Fotó/Művészet. In: Expozíció. Fotó/Művészet. Katalógus. Hatvan, 1976. Újraközölve In: Fotográfozásról. Szerkesztette és a fejezetbevezetőket írta: Bán András. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1984. 351–353.; B. L.: Médium/elmélet. Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermédia, Budapest, 1997. 50–58.

 

Egyetemes művészet

 

Hofmann, Werner: A modern művészet alapjai. Bevezetés a modern művészet szimbolikus formáinak világába. Corvina Kiadó, Budapest, 1974. (1966.)

 

Gombrich, Ernst H.: Művészet és fejlődés. Corvina Kiadó, Budapest, 1987. (1971.)

 

Rosenblum, Robert: Modern Painting and the Northern Romantic Tradition. Friedrich to Rothko. Thames and Hudson, London, 1975.

 

19. századi egyetemes művészet

 

Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1987. (1960.)

 

Novotny, Fritz: Painting and Sculpture in Europe 1780-1880. The Pelican History of Art. Penguin Books, 1960., 1971., 1978., 1980., 1985.

 

Rosenblum, Robert – Janson, H. W.: Art of the 19th Century. Painting and Sculpture. Thames & Hudson, London, 1984.

 

Eitner, Lorenz: An Outline of 19th Century European Painting. Icon Editions, Westview Press, 1992. 19th Century European Painting. David to Cézanne. Revised Edition. 2002.

 

Eisenman, Stephen F. (Thomas Crow, Brian Lukacher, Linda Nochlin, Frances K. Pohl): Nineteenth Century Art. A Critical History. Thames and Hudson, London, 1994.

 

Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika. Corvina Kiadó, Budapest, 1976.

 

Németh Lajos: A XIX. század művészete. A historizmustól a szecesszióig. Corvina Kiadó, Budapest, 1974.

 

Honour, Hugh: Klasszicizmus. Corvina Kiadó, Budapest, 1991. (1968.)

 

Bialostocki, Jan: Romantikus ikonográfia. In: Régi és új a művészettörténetben. Corvina Kiadó, Budapest, 1982. 239-256.

 

Buttlar, Adrian von: Az angolkert. A klasszicizmus és a romantika kertművészete. Balassi Kiadó, Budapest, 1999.

 

19. századi építészet (egyetemes és magyar; a fentebbi irodalmak vonatkozó részei, valamint:)

 

Hitchcock, Henry-Russel: Architecture of 19th and 20th Centuries. Penguin Books, Harmondsworth, 1958. Pelican History of Art, 1963.

vagy:

Déry Attila – Merényi Ferenc: Európai építészet 1750–1918. Terc Kiadó, Budapest, 2004.

 

Pevsner, Nikolaus: A modern formatervezés úttörői. Gondolat, Budapest, 1977. (1948.)

 

20. századi egyetemes művészet

 

Egbert, Donald D.: The Idea of »Avant-garde« in Art and Politics. The American Historical Review, LXXIII. 1967. 339–366.

vagy:

Böhringer, Hannes: Avantgarde – Geschichte einer Metapher. Archiv für Begriffgeschichte 20, 1978. 90–114.

 

Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában. In: W. B.: Kommentár és prófécia. Gondolat, Budapest, 1969. 301334. (http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm; újabb fordítása: http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html)

 

Micheli, Mario de: Az avantgardizmus. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1965., 1969.

 

Kassák Lajos (Pán Imre közreműködésével): Az izmusok története. Magvető Kiadó, Budapest, 1972. Új kiadása: Kassák Lajos – Pán Imre: Izmusok: a modern művészeti irányok története. [A kiadást gondozta és az utószót írta: Csaplár Ferenc.] Napvilág, Budapest, 2003.

 

Apollinaire, Guillaume: A kubista festők. (Fordította: Réz Pál.) In: Guillaume Apollinaire válogatott művei. Válogatta: Réz Pál. Európa Könyvkiadó, 1973. 555–569.; A kubista festők: esztétikai elmélkedések. (Fordította: Keszthelyi Dezső.) Corvina, Budapest, 1965., 1974. (vonatkozó rész)

 

Gleizes, Albert: A kubizmus története (1928). In: A kubizmus. A szerkesztő előszavával és Eberhard Steneberg utószavával. A magyar kiadás utószavát Hegyi Lóránd írta. Corvina Kiadó, Budapest, 1984. 7–29. (Eredetileg in: Kubismus. bauhausbücher 13. Bauhaus, 1928.)

 

Kandinszkij, Vaszilij: A szellemiség a művészetben. Corvina Kiadó, Budapest, 1987.

 

Chalupecky, Jindrich: Marcel Duchamp. Balassi Könyvkiadó, Budapest, 2002.

 

Dadaizmus antológia. Szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta: Beke László. Források a XX. század művészetéhez. Sorozatszerkesztő: Szőke Annamária. Balassi Kiadó, Budapest, 1998.

 

A Bauhaus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. Szerk Mezei Ottó. Gondolat, Budapest, 1975.

 

A konstruktivizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. Válogatta és szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta: Bajkay Éva. Gondolat, Budapest, 1979.

 

Scharf, Aaron: Art and Photography. Penguin Books, England, U.S.A., Australia, Canada, New Zealand, 1979.

vagy:

Stelzer, Otto: Kunst und Photographie. Kontakte, Einflüsse, Wirkungen. R. Piper & Co. Verlag, München, 1966.

 

Aknai Tamás: Egyetemes művészettörténet 1945–1980. Budapest,

 

Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. Újvidék, 1987., Orpheusz Kiadó, 1996.

 

Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény. Jegyzet gyanánt. Válogatta: Tolvaly Ernő. Szerkesztette: Lengyel András, Tolvaly Ernő. A & E '93 Kiadó, 1995.

 

Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény II. Jegyzet gyanánt. Válogatta és szerkesztette: Lengyel András, Tolvaly Ernő. A & E ’93 Kiadó, 2002.

 

Moore, Henry: A szobrászatról. Helikon Kiadó, Budapest, 1985.

 

Swenson, Gene: Mi a pop art? Jim Dine, Robert Indiana, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Andy Warhol, Tom Wesselmann nyilatkozatai (Fordította Farkas István és Gáthy Vera). In: Képzőművészeti Almanach 2. Corvina Kiadó, Budapest, 1970. 74–92.; Johns, Indiana, Lichtenstein, Warhol interjú in: Kortárs Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény. Jegyzet gyanánt. Válogatta: Tolvaly Ernő. Szerkesztette: Lengyel András, Tolvaly Ernő. A & E ’93 Kiadó, 1995. 34–36, 38–40, 42–45, 48–52.

 

Sinkovits Péter: Minimal art. In: Képzőművészeti Almanach 3. Corvina Kiadó, Budapest, 1972. 103-107.

 

Hajdu István: Concept art. In: Tájékoztató, Magyar Képzőművészek Szövetsége, Budapest, 1975/4., 1976/1–2.

 

Kaprow, Allan: Assemblage, environmentek & happeningek. Artpool, Budapest, 1996., Balassi Kiadó – Artpool – Tartóshullám (Források a XX. századi művészet történetéhez. Szerk. Szőke Annamária), 1998.

 

Friedman, Ken: Fluxus 1992. (Ford. Babarczi Eszter.) Artpool, Budapest, 1992.

 

Harlan, Volker: Mi a művészet? Műhelybeszélgetés Beuysszal. Metronóm Kiadó, Budapest, 2001.

 

A performance elmélete. Válogatta, szerkesztette, az előszót írta: Szőke Annamária. Balassi Kiadó (Források a XX. század művészetéhez), Budapest, 2000.; 2001.

 

Weibel, Peter: Pittura/Immedia. Festészet a ’90-es években a medializált és a kontextualizált vizualitás között. Balkon, 1995/5. 16–21., 1995/6–7–8. 8–12.

 

Groh, Klaus: Aktuelle Kunst in Osteuropa. DuMont, Köln, 1972.

 

Nézőpontok/Pozíciók. Művészet Közép-Európában 1949-1999. Kiállítási katalógus. Kortárs Művészeti Múzeum – Ludwig Múzeum Budapest, 2000.

 

Danto, Arthur C.: A művészvilág. Enigma, 1994/4. 41–52. (Ford. Horányi Attila)

 

Ébli Gábor: Él-e a modern művészet a múzeumon kívül? A múzeumi diszkurzus mai irányairól. BUKSZ, 2002. ősz, 250–258., újraközölve: É. G.: Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón. Typotex Kiadó, Budapest, 2005. 91–112.

 

20. századi építészet (egyetemes és magyar; a fentebbi irodalmak vonatkozó részei, valamint:)

 

Moholy-Nagy, László: Az anyagtól az építészetig. Corvina Kiadó, Budapest, é. n.

 

Frampton, Kenneth: A modern építészet kritikai története. Terc Kiadó, Budapest, 2002. (1983.)

 

 

Ajánlott irodalom (kronologikus sorrendben)

(az elmúlt években az egyes témakörökben vizsgákra megadott kötelező, ajánlott és tájékoztató jellegű irodalom, a fent említetteken túl)

 

Ruskin, John: Modern Painters. 5 vol. London, 1843–1860. Új kiadás: Smith, Elder and Co., London, 1851–1860.; The Works of John Ruskin. 39 vols. Ed. by E. T. Cook and Alexander Weddeburn. George Allen, London – Longmans, Green, and Co., New York, 1903.; J. M. Dent & Co., London and E. P. Dutton, New York, 1906.

 

Hollós László: A modern festőművészetről, különös tekintettel a magyar históriai festészetre. Tettey Nándor és Társa, Budapest, 1876.

 

Szana Tamás: A magyar művészet századunkban. Budapest, 1890.

 

Marinetti, F. T.: La fondation du Futurisme et son manifeste. Figaro, 1909. Magyarul: A futurizmus megalapítása és kiáltványa. In: A futurizmus. A bevezető tanulmányt írta, a szövegeket válogatta, fordította: Szabó György. Gondolat, Budapest, 1964. 129-138.; valamint in: Mario de Micheli: Az avantgardizmus. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1978. 338-342. (Fordította: Szabó György.)

 

Keleti Gusztáv: Művészeti dolgozatok. Kiadja a Kisfaludy Társaság, Franklin-társulat, Budapest, 1910.

 

Rippl-Rónai József: Emlékezései. Budapest, 1911., újrakiadása Beck Ö. Fülöp emlékezései-vel közösen. Az előszót írta, az emlékezéseket és a leveleket sajtó alá rendezte: Farkas Zoltán. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1957.

 

Apollinaire, Guillaume: Les Commencements du cubisme. Le Temps, Paris, 14 October 1912., in: G. A.: Chroniques d'Art (1902-1918). Textes réunis, avec préface et notes, par L.-C. Breunig. Gallimard, Paris, 1960. 263–266.; Angolul: The Beginning of Cubism. In: Fry, Edward F.: Cubism. Thames and Hudson; Oxford University Press, London; New York, Toronto, 1978. 102-104.; Magyarul: A kubizmus születése (Fordította: Granasztói Györgyné.). In: A kubizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. Az előszót, az összekötőszövegeket írta, a szemelvényeket és a képeket válogatta: Gera György. Szerkesztette: Székely András. Gondolat, Budapest, 1975. 49–51.; A kubizmus kezdetei. (Fordította: Tarczy Dorottya.) Válogatás a XX. századi modern művészet forrásaiból. Válogatta és szerkesztette: Passuth Krisztina. Munkatárs: Erőss Nikolett. Készült a T 21300 számú OTKA kutatóprogram keretében az ELTE Művészettörténeti Tanszékén. Kézirat. 2000. 19-20.

 

Apollinaire, Guillaume: Die moderne Malerei. Der Sturm, No. 148-9, Berlin, Februar, 1913. 272. Németül in: Apollinaire zur Kunst. Texte und Kritiken 1905–1918. Hrsg. von Hajo Düchting. DuMont, Koln, 1989.192-194.; Franciául: La peinture moderne. In. G. A.: Chroniques d'Art (1902-1918). Textes réunis, avec préface et notes, par L.-C. Breunig. Gallimard, Paris, 1960. 271–275.; Angolul: Modern Painting. In: Fry, Edward F.: Cubism. Thames and Hudson; Oxford University Press, London; New York, Toronto, 1978. 112–113.; Magyarul: A modern festészet. (Fordította: Granasztói Györgyné.) In: A kubizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. Az előszót, az összekötőszövegeket írta, a szemelvényeket és a képeket válogatta: Gera György. Szerkesztette: Székely András. Gondolat, Budapest, 1975. 65–68.

 

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 773–774.

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm

 

Kaufmann, Emil: Die Architekturtheorie der franzözischen Klassik und des Klassizismus. Repertorium für Kunstwissenschaft. XLIV. Bd., N. F. VIII., H. 1/3., 1923. 197-237.

 

Die Bühne im Bauhaus. Bauhausbücher IV. Bauhaus, 1925. Újrakiadása a Neue Bauhausbücher sorozatban. Szerkesztő: Hans M. Wingler. Florian Kupferberg Verlag, Mainz/Berlin; Magyarul: Oskar Schlemmer – Moholy-Nagy László – Molnár Farkas: A Bauhaus színháza. Corvina Kiadó, Budapest, 1978.

 

Moholy-Nagy, László: Malerei, Fotografie, Film. Bauhausbücher VIII. Bauhaus, 1927. Újrakiadása a Neue Bauhausbücher sorozatban. Szerkesztő: Hans M. Wingler. Florian Kupferberg Verlag, Mainz/Berlin, 1967.; Magyarul: Festészet, fényképészet, film. Corvina Kiadó, Budapest, 1978.

 

Genthon István: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1935.

 

Biró Ágnes: A XIX. század magyar festőnői. A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai (Igazgató: Gerevich Tibor) 53. Budapest, 1938.

 

Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Magyar művészet 1800–1850. Corvina Kiadó, Budapest, 1940., 1942 (2), 1981 (3).

 

Pevsner, Nikolaus: Academies of Art in Past and Present. Cambridge, 1940.; London-New York, 1973. Németül: Die Geschichte der Kunstakademien. Mäander, München, 1986.

 

Lyka Károly: Nemzeti romantika. Magyar művészet 1850–1867. Corvina Kiadó, Budapest, 1942. (1); 1982 (2).

 

Zádor Anna és Rados Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1943.

 

Kállai Ernő: A természet rejtett arca. Misztótfalusi kiadása, Budapest, 1947.

 

Lyka Károly: Magyar művészélet Münchenben. Magyar művészet 1867–1896. Corvina Kiadó, Budapest, 1951. (1); 1982.

 

Barr, Alfred H.: Matisse. His Art and his Public. New York, 1951.

 

Réti István: A nagybányai művésztelep. Budapest, 1954., Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1996.

 

Genthon István: Cézanne. A művészet kiskönyvtára IX. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1958.

 

Kaufmann, Emil: The Architects of the French Revolution. The Generation of 1760. In: Architecture in the Age of Reason. New York, 1955.; New York 1968. 181–215.

 

Mednyánszky László naplója (Szemelvények). Szerkesztette, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Brestyánszky Ilona. A művészettörténet forrásai. Szerkeszti: Vayer Lajos. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1960.

 

Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a XIX. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960.

 

Émile Zola válogatott művészeti írásai. Válogatta, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta: Lengyel Géza. A művészettörténet forrásai. Szerk. Vayer Lajos. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1961.

 

Székely Bertalan válogatott művészeti írásai. Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Maksay László Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1962.

 

Gray, Camilla: The Great Experiment. Russian Art 1863–1922. Harry N. Abrams, New York, 1962. Átdolgozott kiadás: The Russian Experiment in Art 1863–1922. Thames and Hudson, London, 1986.

 

A futurizmus. A bevezető tanulmányt írta, a szövegeket válogatta, fordította: Szabó György. Gondolat, Budapest, 1962., 1964.

 

Eugene Delacroix Naplója (Szemelvények). Válogatta, előszót és jegyzeteket írta: Kampis Antal. A művészettörténet forrásai. Szerk. Vayer Lajos. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1963.

 

Németh Lajos: Csontváry. Corvina Kiadó, Budapest, 1964., 1970.

 

Baudelaire, Charles: Válogatott művészeti írásai. Válogatta, fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Csorba Géza. A művészettörténet forrásai. Szerk. Vayer Lajos. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1964.; Uő.: Művészeti kuriózumok. Válogatta, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Julien Cain. Corvina Kiadó, Budapest, 1988.

 

Van Gogh válogatott levelei. Válogatta, fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Dávid Katalin. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1964.; Háttér Kiadó, Budapet, é. n. [2002. ?]

 

Hofstätter, Hans H.: Symbolismus und die Kunst der Jahrhundertwende. DuMont, Köln, 1965.

 

Collins, Peter: Changing Ideals in Modern Architecture 1750–1950. London, 1965.

 

Read, Herbert: A modern festészet. Corvina Kiadó, Budapest, 1965. (A Concise History of Modern Painting. Thames & Hudson, London, 1959.)

 

Lankheit, Klaus: Revolution und Restauration. Kunst der Welt. Ihre geschichtlichen, soziologischen und religiösen Grundlagen. Holle Verlag, Baden-Baden, 1965. Revolution und Restauration 1785–1855. Köln, 1988.

 

Németh Lajos: Seurat. A művészet kiskönyvtára 72. Corvina Kiadó, Budapest, 1966.

 

Stendhal: A romantika születése. Corvina Kiadó, Budapest, 1966.

 

Fry, Edward F.: Cubism. Thames and Hudson; Oxford University Press, London; New York, Toronto 1966.; 1978.

 

Rosenblum, Robert: Transformations of Late Eighteenth Century Art. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1967.

 

Passuth Krisztina: A nyolcak festészete. Corvina Kiadó, Budapest, 1967.

 

J. Mordaunt Crook: Architect of the Rectangular: A Reassesment of Sir Robert Smirke. Country Life CXLI. 1967. 846–848.

 

Read, Herbert: A modern szobrászat. Corvina Kiadó, Budapest, 1968. (A Concise History of Modern Sculpture. Thames & Hudson, London, 1964.)

 

Peschken, Goerd: Technologische Aesthetik in Schinkels Architektur. Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunst und Wissenschaft, 1968. 25-??

 

Körner Éva: Picasso. A művészet kiskönyvtára 26. Corvina Kiadó, Budapest, 1968., 1974.

 

Körner Éva: Derkovits Gyula. Corvina Kiadó, Budapest, 1968.

 

Golding, John: Cubism. A History and an Analysis 1907–1914. Harper and Row, New York, 1968. (1959.), Faber-Faber, London, Boston, 1988.

 

Németh Lajos: A művészet sorsfordulója. Gondolat, Budapest, 1970.

 

Zádor Anna: A magyar művészet a XIX. század első felében. In: A magyarországi művészet története I-II. Főszerkesztő Fülep Lajos. Szerkesztők: Dercsényi Dezső, Zádor Anna. Corvina Kiadó, Budapest, 1970. (5). 317-386.

 

Végvári Lajos: A magyar művészet a XIX. század második felében. In: A magyarországi művészet története I-II. Főszerkesztő Fülep Lajos. Szerkesztők: Dercsényi Dezső, Zádor Anna. Corvina Kiadó, Budapest, 1970. (5). 387-440.

 

Cooper, Douglas: The Cubist Epoch. Los Angeles Country Museum of Art, Phaidon Press, 1970., 1994., 2003.

 

Paul Cézanne levelei. Gyűjtötte, jegyzetelte és előszóval ellátta John Rewald. A művészettörténet forrásai. Szerk. Németh Lajos. Corvina Kiadó, Budapest, 1971.

 

Oechslin, Werner: Pyramide et sphere. Notes sur l’architecture révolutionnaire du XVIIIe siecle et ses sources italiennes. Gazette des Beaux-Arts 77, 1971. 201-238.

 

Szabó Júlia: Magyar rajzművészet 1849–1890. Corvina Kiadó, Budapest, 1972.

 

Szabolcsi Hedvig: Magyarországi bútorművészet a 18–19. század fordulóján. Budapest, 1972.

 

Wilenski, R. H.: Modern francia festők. Művészet és elmélet. Corvina Kiadó, Budapest, 1972.

 

Marcel Duchamp. Ed. by Anne d’Harmoncourt and Kynaston McShine. The Museum of Modern Art and Philadelphia Museum of Art, 1973.

 

Sullivan, Michael: The Meeting of Eastern and Western Art From the Sixteenth Century to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1973.

 

Németh Lajos: A mű és a történelem. In: Minerva baglya. Corvina Kiadó, Budapest, 1973. 27-94.

 

Passuth Krisztina: De Chirico. Corvina Kiadó, Budapest, 1973.

 

Karginov, German: Rodcsenko. Corvina Kiadó, Budapest, 1974.

 

Wright, F. L.: Testamentum. Gondolat, Budapest, 1974.

 

Ernyey Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.

 

Vámossy Ferenc: Korunk építészete. Gondolat, Budapest, 1974. Új kiadás:

 

Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. Ed. by Nikos Stangos. Thames and Hudson, London, 1974., 1981., 1983., 1994.

 

Pevsner, Nikolaus: The History of Building Types. The A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1970. The National Gallery of Art, Washington, D. C. Bollington Series XXXV/19. Princeton Univerity Press, New Jersey, 1975, 1979, 1986, 1997. (Thames and Hudson, London, )

 

Román József: Matisse. Szemtől szemben, Gondolat, Budapest, 1975.

 

A kubizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. Az előszót, az összekötőszövegeket írta, a szemelvényeket és a képeket válogatta: Gera György. Szerkesztette: Székely András. Gondolat, Budapest, 1975.

 

Koczogh Ákos: Kerámia – porcelán – üveg. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1975.

 

Rosenblum, Robert: Cubism and Twentieth-Century Art. Prentice-Hall – Harry N. Abrams, Englewood Cliffs – New York, 1976.

 

Molnár László: Iparművészeti törekvések a reformkori Magyarországon. Budapest, 1976.

 

Döhmer, Klaus: Eine Chronik der Stildiskussion. In: Uő: „In welchem Style sollen wir bauen?” Architekturtheorie zwischen Klassizismus und Jugendstil. München, 1976. 10–45.

 

Németh Lajos: Adalékok a szimbolista festészet tipológiájához. Ars Hungarica, 1976/1. 73–88.

 

Götz, Wolfgang: Stileinheit oder Stilreinheit? Alternativen zur Stilbildung in der Baukunst des mittleren 19. Jahrhunderts. In: Beiträge zum Problem des Stilpluralismus. Hrsg. von Werner Hager und Norbert Knopp. Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts. Band 38. Forschungsunternehmen der Fritz Thyssen Stiftung. Arbeitkreis Kunstgeschichte. Prestel Verlag, München, 1977. 49-57.

 

Sauerlaender, Willibald: Viollet-Le-Duc über die Münchener Ludwigstraße. In: Beiträge zum Problem des Stilpluralismus. Hrsg. von Werner Hager und Norbert Knopp. Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts. Band 38. Forschungsunternehmen der Fritz Thyssen Stiftung. Arbeitkreis Kunstgeschichte. Prestel Verlag, München, 1977. 58-62.

 

A szecesszió. A bevezető szöveget írta, a szövegeket és a képeket válogatta, szerkesztette: Pók Lajos. Gondolat, Budapest, 1977. (2.kiad.)

 

Signac, Paul: Delacroix-tól a neoimpresszionizmusig. Paul Signac elméleti írásai. Művészet és elmélet. Corvina Kiadó, Budapest, 1978.

 

Passuth Krisztina: Kurt Schwitters. A művészet kiskönyvtára 126. Corvina, Budapest, 1978.

 

Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. Szerkesztette Zádor Anna és Szabolcsi Hedvig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.

 

Tisdall, Caroline – Bozzolla, Angelo: Futurism. Oxford Univesity Press, New York, Toronto, 1978.

 

Sérullaz, Maurice: Az impresszionizmus enciklopédiája. Corvina Kiadó, Budapest, 1978.

 

Kassák Lajos: Éljünk a mi időnkben. Magvető, Budapest, 1978.

 

Waskönig, Dagmar: Konstruktionen eines zeitgemäßen Stils zu Beginn der Industrialisierung in Deutschland. In: „Geschichte allein ist zeitgemäß”. Historismus in Deutschland. Hrsg. von Michael Brix und Monika Steinhauser. Lahn-Gießen, 1978. 93-105.

 

Kepes György: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Corvina Kiadó, Budapest, 1979.

 

Moholy-Nagy László: A festéktől a fényig. Kriterion, Bukarest, 1979.

 

Perényi, I.: Korunk urbanisztikája. Műszaki Kiadó, Budapest, 1979.

 

Kepes György: A látás nyelve. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979.

 

Antal Frigyes: Gondolatok a klasszicizmusról és a romantikáról. In: A. F.: Stílustörténet – kortörténet. Corvina Kiadó, Budapest, 1979. 20-52.

 

Nagy Ildikó: Archipenko. A művészet kiskönyvtára 132. Corvina Kiadó, Budapest, 1980.

 

Frank János: Az eleven textil. Corvina, Budapest, 1980.

 

Semper, Gottfried: Tudomány, ipar és művészet, valamint egyéb írások az építészetről, az iparművészetről és a művészeti oktatásról. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta Hans M. Wingler. A magyar kiadás előszavát Zádor Anna írta, az utószó Wilhelm Mrazek munkája. Corvina Kiadó, Budapest, 1980.

 

Szabó Júlia: A magyar aktivizmus művészete 1915–1927. Corvina Kiadó, Budapest, 1981.

 

Az expresszionizmus. A bevezető tanulmányt írta, a szövegeket válogatta, fordította Koczogh Ákos. Gondolat, Budapest, 1981. (3)

 

Portoghesi, L.: Postmoderne. Electa, Milano, 1982.

 

Passuth Krisztina: Moholy-Nagy László. Corvina Kiadó, Budapest, 1982.

 

Tatlin. Szerkesztette: Larisza Alekszejevna Zsadova. Corvina Kiadó, Budapest, 1982.

 

Komárik Dénes: A gótizáló romantika építészete Magyarországon. Építés-Építészettudomány XIV. 1982. 275-319.

 

Schmidt Brümmer, H.: Alternative Architektur. DuMont, Köln, 1983.

 

Denis, Maurice: A szimbolizmustól a klasszicizmusig. Elméleti írások. A válogatást készítette és a jegyzeteket írta: Olivier Revault d'Allonnes. Corvina Kiadó, Budapest, 1983.

 

Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek (1925). Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport, Budapest, 1983.

 

Hoog, Michel: Robert Delaunay. Corvina Kiadó, Budapest, 1983.

 

Új építészet, új társadalom 1945–1978. Corvina Kiadó, Budapest, 1983.

 

Bergdoll, Barry: Archaeology vs. History: Heinrich Huebsch’s critique of neoclassicism and the beginnings of historicism in German architectural theory. Oxford Art Journal 5. 2. 1983. 3-12.

 

A szimbolizmus enciklopédiája. Összeállította: Jean Cassou. Corvina Kiadó, Budapest, 1984.

 

„Primitivism” in 20th Century Art. Affinity of the Tribal and the Modern. Ed. by William Rubin. Vol. I-II. The Museum of Modern Art, New York, distributed by New York Graphic Sociaty Books, Little, Little, Brown and Company, Boston, 1984.

 

Csontváry-emlékkönyv. Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a Csontváry-irodalomból. Művészet és elmélet. Corvina Kiadó, Budapest, 1984.

 

Revision der Moderne. Postmodern Architektur 1960–80. Hrsg. von Heinrich Klotz. Prestel, München, 1984.

 

Rilke, Rainer Maria: Auguste Rodin. Helikon Kiadó, Budapest, 1984.

 

Komárik Dénes: A „félköríves romantika” építészete Magyarországon. Építés-Építészettudomány XVI. 1984. 139-193.

 

Szabó Júlia: Kazimir Malevics. A művészet kiskönyvtára. Corvina Kiadó, Budapest, 1984.

 

Diehl, Gaston: F. Léger. Corvina Kiadó, Budapest, 1985.

 

Neutra, R.: Építészet és természet (1956). Corvina, Budapest, 1985.

 

Jacobs, Michael: The Good and Simple Life. Artists Colonies in Europa and America. Phaidon, Oxford, 1985.

 

Mumford, Lewis: A város a történelemben. Létrejötte, változásai és jövőjének kilátásai. Gondolat, Budapest, 1985. (The City in History. 1961.)

 

Sisa, József: Steindl, Schulek und Schulcz – drei ungarische Schüler des Wiener Dombaumeisters Friedrich von Schmidt. In: Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung in Wien. 35. 1985. 1-9.

 

Hofmann, Werner: Edouard Manet. Das Frühstück im Atelier. Augenblicke des Nachdenkens. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M., 1985. Magyarul: Manet: Reggeli a műteremben. Corvina Kiadó, Budapest, 1987.

 

Venturi, Robert: Összetettség és ellentmondás az építészetben. Corvina, Budapest, 1986.

 

Beke László: Caspar David Friedrich. Corvina Kiadó, Budapest, 1986.

 

Wehner Tibor: Köztéri szobraink. Gondolat, Budapest, 1986.

 

Green, Christopher: Cubism and its Enemies. Modern Mivements and Reaction in French Art, 1916-1928. Yale University Press, New Haven and London, 1987.

 

Rév Ilona: Templomépítészetünk ma. Corvina, Budapest, 1987.

 

Moldován Domokos: Magyar naiv művészek nyomában. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987.

 

Hajdu István: Piet Mondrian. Corvina Kiadó, Budapest, 1987.

 

Futurism & Futurisms. Organized by Pontus Hulten. Thames and Hudson, London, 1987., 1992. Olaszul: Futurismo & Futurismi. Palzzo Grassi, Venezia, 1986.

 

Moravánszky Ákos: Építészet az osztrák-magyar monarchiában 1867–1918. Corvina, Budapest, 1988.

 

Gulácsy Lajos: A virágünnep vége. Összegyűjtött írások Gulácsy-képekkel. A kötet szövegét és képanyagát válogatta, szerkesztette és az előszót írta: Szabadi Judit. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1989.

 

Rubin, William: Picasso and Braque: Pioneering Cubism. The The Museum of Modern Art, New York, Distributed by Bulfinch Press – Little, Brown and Company, Boston-Toronto, 1989.

 

Buttlar, Adrian von: Der Landschaftsgarten. Gartenkunst des Klassizismus und der Romantik. DuMont, Köln, 1989. Magyarul: Az angolkert. A klasszicizmus és a romantika kertművészete. Balassi Kiadó, Budapest, 1999.

 

Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál. Kat. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1990.

 

Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a 20. században. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1990.

 

Henszlmann Imre: Válogatott képzőművészeti írások. Szerkesztette Tímár Árpád. MTA MKCS, Budapest, 1990.

 

Sinkó Katalin: A magyar romantikus festészet. In: A romantika enciklopédiája. Összeállította: Francis Claudon. Corvina Kiadó, Budapest, 1990. 335-367.

 

Crary, Jonathan: Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. MIT Press, Cambridge, Mass., 1990.; Magyarul: A megfigyelő módszerei. Látás és modernitás a 19. században. Osiris, Bp., 1999.

 

Forgács Éva: Bauhaus. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1991.

 

Erdély Miklós: Művészeti írások (Válogatott művészeti tanulmányok I.) Szerkesztette: Peternák Miklós. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1991.

 

F.I.L.M. A magyar avant-garde film története és dokumentumai. Szerkesztette: Peternák Miklós. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1991.

 

Picasso and Braque. A Symposium. Organized by William Rubin, moderated by Kirk Varnedoe, Proceedings ed. by Lynn Zelevarsky. The The Museum of Modern Art, New York, Distributed by Harra N. Abrams, New York, 1992.

 

Aman, A.: Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era. MIT Press, New York, 1992.

 

Hajnóczi J. Gyula: Vallum és intervallum. Az építészeti tér analitikus elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.

 

A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra. Szerkesztette: György Péter és Turai Hedvig. Corvina Kiadó, Budapest, 1992.

 

Vadas József: A magyar bútor 100 éve. Fortuna Kiadó, Budapest, 1992.

 

Földényi F. László: A lélek szakadéka. Goya Szaturnusza. Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs, 1993.

 

Art and the National Dream. Ed. by Nicola Gordon Bowe. Irish Academic Press, Dublin, 1993.

 

Benevolo, Leonardo: La Cittá nella Storia d’Europa. Roma-Bari, 1993. Magyar ford.: A város Európa történetében. Európa születése sorozat. Atlantisz Kiadó, Budapest, 1994.

 

80-as évek. Képzőművészet. Hungarian Art of the Eighties. Szerk. Keserü Katalin, Szoboszlai János. Műcsarnok, Budapest, 1994.

 

Gulácsy Lajos: Pauline Holseel. Szerkesztette: Nagy Márta és Kurdy Fehér János. Budapest, 1994.

 

Erdély Miklós: A filmről (Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák). Válogatott írások II. Összeállította Peternák Miklós. Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, Budapest, 1995.

 

Keserü Katalin: Variációk pop-art-ra. Fejezetek a magyar művészetből 1950–1990. Új Művészet Kiadó, Budapest, 1995. vagy 1993

 

Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Műcsarnok – Intermédia, Budapest, 1996.

 

Kassák Lajos: Reklám és modern tipográfia. Szerkesztette: Csaplár Ferenc. Kassák Lajos Emlékmúzeum és Archívum, Budapest, 1997.

 

Keserü Katalin: Emlékezés a kortárs művészetben. Noran, 1998.

 

Magyarország építészetének története. Szerkesztette: Sisa József és Dora Wiebenson. Budapest, 1998.

 

Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Kiállítási katalógus. Szerkesztette: Bernáth Mária, Nagy Ildikó. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1998.

 

Passuth Krisztina: Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig 1907–1930. Balassi Kiadó, Budapest, 1998.

 

Karafiáth Judit, Tóth Szilvia közreműködésével: Szürrealizmus. Matóra: izmusok. Raabe Klett Kiadó, Budapest, 1999.

 

Tournikiotis, Panayotis: The Historiography of Modern Architecture. Cambridge, Mass.-London, 1999.

 

Modern magyar nőművészettörténet. Tanulmányok. Szerkesztette: Keserü Katalin. Kijárat Kiadó, Budapest, 2000.

 

Bergdoll, Barry: European Architecture 1750–1890. Oxford History of Art. Oxford-New York, 2000.

 

Válogatás a XX. századi modern művészet forrásaiból. Válogatta és szerkesztette: Pasuth Krisztina. Munkatárs: Erőss Nikolett. Készült a T 21300 számú OTKA kutatóprogram keretében az ELTE Művészettörténeti Tanszékén. Kézirat. 2000.

 

Szabó Júlia: A történeti tájfestészet. In: A mitikus és a történeti táj. Balassi Kiadó – MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 2000. 113-211.

 

Klein Rudolf-Lampel Éva-Lampel Miklós: Kortárs magyar építészeti kalauz. Vertigo, Budapest, 2001.

 

Frantisek Kupka. Jan és Meda Mládek washingtoni gyűjteményéből. Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum Budapest, 2001.

 

Mednyánszky László feljegyzései, 1877–1918. Válogatás a festő kiadatlan naplófeljegyzéseiből. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta: Bardoly István. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2003/5. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2003.

 

A gödöllői művésztelep 1901–1920. Szerkesztette: Gellér Katalin et al. Gödöllő, 2003.

 

Monet és barátai. Kat. Vincze Kiadó – Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2003.

 

L. Molnár Mária: Projekt, print, plakát, tapéta. Praesens Kiadó, Budapest, 2004.

 

Makovecz Imre: Architecture as Philosophy. Szerkesztette: Gerle János. Axel Menges, Stuttgart-London, 2005.

 

A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében. Szerkesztette: Keserü Katalin és Haba Péter. Ernst Múzeum, Budapest, 2005.

 

Munkácsy a nagyvilágban. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2005.

 

A modernizmus kezdetei Közép-Európa képzőművészetében. Szerk. Keserü Katalin és Kopócsy Anna. http://szabadbolcseszet.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com tananyag&task=showElements&id tananyag=41 2006.

 

Modern és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945–1959. Szerkesztette: Fehérvári Zoltán, Hajdú Virág, Prakfalvi Endre. Magyar Építészeti Múzeum, Budapest, 2006.

 

Keserü Katalin: Az önkényuralom és a kiegyezés korának művészete. ELTE, 2006.

 

Keserü Katalin: A századforduló. Kijárat Kiadó, Budapest, 2007.

 

Gauguin, Paul: Noa Noa. Corvina Kiadó, Budapest, é. n. Újrakiadása: Filum Kiadó, Budapest, 1999.

 

Csontváry-dokumentumok I.: „Tudni akartam az Igazságot”. Csontváry-írások Gegesi Kiss Pál hagyatékából. A kötetet szerkesztette, jegyzetekkel ellátta, a bevezető és a záró szöveget írta: Mezei Ottó. Csontváry-dokumentumok II.: A Gerlóczy-féle Csontváry-kézirat Romváry Ferenc olvasatában. Új Művészet Kiadó, Budapest, [é. n.]

 

Sturcz János: A heroikus ego lebontása. A művész teste mint metafora a magyar művészetben a nyolcvanas évek közepétől napjainkig. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, [é. n.] [2006.]

 

A MA folyóirat újrakiadása 1920-1925.

 

Szabó Júlia: Kandinszkij. Corvina Kiadó, Budapest,

 

Bajkay Éva: Huszár Vilmos. Budapest, 19

 

Vadas József: El Liszickij. Corvina Kiadó, Budapest, 19

 

Benjamin, Walter: Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts. ??? Magyar ford.: Kommentár és prófécia. Gondolat, Budapest, 1969. 75-93.