Szeminárium (reneszánsz) – MÜN–182/c

Mátyás király könyvtára

Gulyás Borbála

2007 tavasz

 

 

febr. 6.             Témák kiosztása

 

febr. 13.           Kodikológiai, könyvfestészeti alapismeretek

                        Mátyás könyvtárának értékelése

                        Balogh Jolán, Mátyás király és a művészet, Bp., 1985, 42–55.

Csapodi Csaba, A Bibliotheca Corviniana [1987] = Madas Edit, Monok István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Bp., 2003², 72–76.

Mikó Árpád, Bibliotheca Corvina – Bibliotheca Augusta = Pannonia Regia, 402–406.

 

febr. 20.           A könyvtár berendezése, állománya

(Naldus Naldius: Epistola de laudibus augustae bibliothecae, Torun, városi könyvtár, Cod. Lat. R. Fol. 21. 107)

          Karsay Orsolya, A fenséges könyvtár dicsérete, MKSz, 1991, 316–324.

                        Mátyás emblémái

                        Paola di Pietro Lombardi, Mátyás emblémái = A holló jegyében, 157–175.

 

febr. 27.           Mantegna Mátyás-portréja

(Horatius: Opera, London, British Library, Landsdowne 836)

            Mikó Á., Imago historiae = Történelem–Kép, 37–42.

            Mátyás all’antica miniatúraportréi

Vayer Lajos, Alexandrosz és Corvinus, MÉ, 1975, 25–36.

 

márc. 6.           Az „ötkörös”, „architektonikus”, illetve „terülőmustrás” aranyozott bőrkötés

(Biblia, Erlangen, Universitätsbibliothek, Ms. 6)

Rozsondai Marianne, A Corvin Mátyás számára készített aranyozott bőrkötésekről = A holló jegyében, 193–210.

A „hangsúlyozott középdíszes” aranyozott bőrkötés, és a bársonykötések

Rozsondai M., Magyar gótikus és reneszánsz könyvkötések = Pannonia Regia, 451–456.

 

márc. 13.         Az „első”- és „második címerfestő” tevékenysége

(Alberti: De re aedificatoria, Modena, Biblioteca Estense, Cod. Lat. 419)

                        Hoffmann Edith, Régi magyar bibliofilek (reprint, szerk. Wehli T.), Bp., 1992.

            Vitéz Jánostól származó, firenzei fehér indafonatos corvinák

                        Csapodiné Gárdonyi Klára, Die Bibliothek des Johannes Vitéz, Bp., 1984.

 

márc. 20.         Róma

(Cortesius: De Matthiae Corvini laudibus bellicis carmen,

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 85. 1. 1. Aug. 2°)

            Wehli Tünde, Négy wolfenbütteli corvina = Uralkodók és corvinák, 103–105.

            Firenze 1. (Attavante degli Attavanti)

            (Missale Romanum, Brüsszel, Bibliothèque Royale, MS 9008)

            (Breviárium Romanum, Róma, Biblioteca Ap. Vat., Cod. Urb. Lat. 112)

 

márc. 27.         Firenze 2. (Gherardo és Monte di Giovanni)

                        (Biblia, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 15. Cod. 15–17)

            Pócs Dániel, Exemplum és analógia = Uralkodók és corvinák, 71–80.

                        (Didymus: Liber de Spiritu Sancto, New York, P. M. L., Morgan MS 496)

Pócs D., Holy spirit in the library, the frontispiece of the Didymus Corvina and neoplatonic theology at the court of king Matthias Corvinus, AHA, 1999, 63–212.

 

ápr. 17.            Firenze 3. (Boccardino il Vecchio)

(Philostratus III: Heroica, Imagines; Philostratus II: De vitis sophistarum,  

Epistolae, Bp., OSzK, Cod. Lat. 417)

Mikó Á., Ekphraseis, A budapesti Philostratos-kódex és a Bibliotheca Corvina = A MNG Évkönyve (Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára), 1991, 69–75.

            A Firenzében maradt corvinák

Angela Dillon Bussi, Még egyszer a Corvina-könyvtár és Firenze kapcsolatáról = Sciglitano, M. szerk., Első Olasz-Magyar Könyvtáros Találkozó, Bp., 2001, 48–79.

 

máj. 8.             Buda 1. (Cassianus-mester és köre)

                        (Cassianus: De institutis coenobiorum, Párizs, Bibl. Nat., Cod. Lat. 2129)

                        (Averulinus: De architectura, Velence, Bibl. Naz. di San Marco, MS 2796)

                        Wehli T., Könyvfestészet Mátyás király budai udvarában = A holló jegyében, 177–191.

                        (Nagylucsei Orbán Psalteriuma, Bp., OSzK, Cod. Lat. 369)

Mikó Á., Nagylucsei Orbán Psalteriuma = Karsay O., Földesi F. szerk., Három kódex, Az OSzK millenniumi kiállítása, Bp., 2000, 121–137.

 

máj. 15.           Buda 2.

                        (Trapezuntius: Rhetoricorum libri, Bp., OSzK, Cod. Lat. 281)

                        (Kálmáncsehi Domonkos Breviáriuma, Bp., OSzK, Cod. Lat. 446)

                        Wehli T., Franciscus de Castello Ithallico Budán = Pannonia Regia, 411–412.

 

Ajánlott irodalom:

·         Balogh Jolán, A művészet Mátyás király udvarában I–II., Bp., 1966.

., Mátyás király és a művészet, Bp., 1985.

·         Berkovits Ilona, A magyarországi Corvinák, Bp., 1962.

·         Csapodi Csaba, The Corvinian Library, History and Stock, Bp., 1973

., Csapodiné Gárdonyi Klára, Bibliotheca Corviniana, Bp., 1990. (4., bőv. kiad.)

·         Hoffmann Edith, Régi magyar bibliofilek (reprint, szerk. Wehli T.), Bp., 1992.

·         Lukinich I. szerk., Mátyás király, Emlékkönyv születésének ötszázéves évfordulójára I–II., Bp., 1940. (I.: B. J.: M. király ikonográfiája, II.: H. E.: M. király könyvtára, Végh Gy.: Corvin-kötések, Szathmáry L.: Az asztrológia, alkémia és misztika…)

·         Mikó Á., A kezdetek, All’antica művészet Mátyás király udvarában: kultúra és hatalom, Miniatúrafestészet és könyvművészet a Jagelló-korban = Galavics G., Marosi E., Mikó Á., Wehli T., Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig, Bp., 2001, 212–246., 265–270.

·         Kiállítási katalógusok:

·         Schallaburg ’82, Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn, 1458–1541, Wien, 1982.

·         Mátyás király és a magyarországi reneszánsz, 1458–1541, MNG, Bp., 1983.

·         Kódexek a középkori Magyarországon, OSzK, Bp., 1985.

·         Bibliotheca Corviniana, 1490–1990, OSzK, Bp., 1990.

·         Pannonia Regia, Művészet a Dunántúlon, 1000–1541, Bp., MNG, 1994.

·         Matthias Corvinus und die Bildung der Renaissance, Wien, ÖNB, 1994.

·         Cimélia, Az Országos Széchényi Könyvtár kincsei, OSzK, Bp., 2000. (http://www.oszk.hu/hun/kincsek/cimeliak/cimeliak_index_hu.htm)

·         Történelem – Kép, Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon, Bp., MNG, 2000.

·         Uralkodók és corvinák, Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulójára, Bp., OSzK, 2002.

·         Nel segno del corvo, Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino re d'Ungheria (1443-1490), Modena, Biblioteca Estense, 2002.

·         A holló jegyében, Fejezetek a corvinák történetéből, Bp., 2005.

·         http://www.corvina.oszk.hu/