Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendAlapképzés (BA)Mesterképzés (MA)Osztatlan képzésDoktori képzés (PhD)Szakdolgozat, disszertációBA-szakdolgozatMA-szakdolgozatPhD-disszertációKurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
A hagyományos és az MA-szakdolgozatok formai és tartalmi követelményei

 

A hagyományos és az MA-szakdolgozatokkal kapcsolatos keretfeltételeket az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete, a 76–80. § tartalmazza. Az idézett paragrafusok nem tartalmaznak néhány, kari szinten szabályozott formai követelményt, néhány további kérdést pedig intézeti hatáskörbe utalnak. Az alábbiakban ezekről nyújtunk tájékoztatást.


Formai követelmények

A dolgozatot két példányban, egy bekötött és egy fűzött példányban, író- vagy számító­géppel írva kell elkészíteni.

A külső borítón fel kell tüntetni:
▪ a "diplomamunka" szót,
▪ a hallgató nevét, szakját, a diplomamunka készítésének évét.

A belső borítón fel kell tüntetni:
▪ a "diplomamunka" szót,
▪ a diplomamunka címét magyarul, az idegen nyelven írt diplomamunka címét idegen nyelven is,
▪ a benyújtás évét;
▪ a bal alsó sarokban a témavezető nevét és címét (rangját),
▪ a jobb alsó sarokban a hallgató nevét, szakját és a diplomamunka készítésének évét.

A dolgozat terjedelme: a főszöveg legalább 50 és legfeljebb 100 szövegoldal a címlap, tartalomjegyzék, mellékletek és a bibliográfia nélkül.
▪ Főszöveg: Betűméret: 12, sortávolság: 1,5;
▪ sorok száma: 30–35 sor (lábjegyzettől függően);
▪ margók: jobboldalt, fent, lent: 2,5–2,5 cm, baloldalt: 2,5 cm + kötésben 1 cm = 3,5 cm.
▪ Lábjegyzet: lap alján, folyamatos számozással.
▪ Függelék: főszöveg után, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság.
▪ Bibliográfia: főszöveg után, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság.
▪ Képanyag: mellékletként vagy képkötetként
▪ Idegen nyelvű tartalmi összefoglaló (rezümé) max. 1500 karakter terjedelemben.

A diplomamunka nyelve magyar (indokolt esetben az intézetigazgatóval egyeztetett idegen nyelven is benyújtható).

A dolgozatot egy felcímkézett CD-n (A hallgató neve, a dolgozat címe és a benyújtás éve) elektronikus formában is kérjük a bekötött példányhoz mellékelni.

A diplomamunkához csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke.


Tartalmi követelmények

Az MA művészettörténet szakos hallgató bizonyítja jártasságát a művészettörténet körébe tartozó tárgyi emlékek történeti szempontú megközelítése és értelmezése terén. a dolgozat írója a dolgozathoz tartozó szakmai apparátus (jegyzetek, bibliográfia, képmelléklet, képjegyzék, esetleg forrásközlés) elkészítésével nem csupán a témában való jártasságát, hanem azt is bizonyítja, hogy tisztában van egy ilyen jellegű szakmai publikáció formai követelményeivel is.

A művészettörténet MA diplomamunka önálló szakmai munkán és kutatásokon alapuló tudományos igényű, nagyobb volumenű tanulmány, amelyben a diplomamunkát készítőnek arra kell törekednie, hogy választott tárgyával, témájával kapcsolatban értékelhető új eredmény(ek)re jusson. A hallgató a diplomamunkával bizonyítja be, hogy a művészettörténet területén képessé vált az elmélyült és alapos kutatómunkára, a források és a másodlagos szakirodalom körültekintő és teljességre törekvő használatára és értelmezésére, valamint tudományos szempontból releváns problémák önálló felvetésére és ezek sokoldalú megközelítésére.

A diplomamunkának tükröznie kell a hallgató
▪ jártasságát a témával kapcsolatos művek, műtárgyak és azok kulturális-történeti kon­textusa körében;
▪ tájékozottságát a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban;
▪ képességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintésére, valamint szak­mai megítélésükre;
▪ alkalmasságát a tudományos kérdésfeltevésre és a probléma-megoldó gondolkodásra, a szabatos, racionális érvelésre és bizonyításra;
▪ képességét arra, hogy pontosan használja a szaknyelvi terminusokat, hogy világosan és nyelvileg is szabatosan fejezze ki magát; vagyis hogy megállapításai legyenek ellenőrizhetőek, gondolatmenete és argumentációja követhető és vitaképes;
▪ tájékozottságát a tudományos közlemények műfaji, szerkezeti, nyelvi stb. sajátossá­gaiban, a szakirodalmi hivatkozások formai szabályainak kérdésében;
▪ képességét arra, hogy felmérje a tudomány éthoszának jelentőségét, a nyilvános tudo­mányos megnyilatkozás erkölcsi felelősségét.


Értékelés

Az értékelés lehetséges szempontjai:
▪ a dolgozatban felvetett kérdés valós mivolta, eredetisége, tudományos újdonsága;
▪ a tárgyalt/feldolgozott emlékanyag gazdagsága, komplexitása;
▪ primér források használata, forráskritikai reflexió;
▪ a felhasznált szekundér irodalom széleskörűsége, feldolgozásának mélysége, szaksze­rűsége, sokoldalúsága;
▪ az idegen nyelvű szakirodalom ismerete;
▪ a kutatás/feldolgozás módszertani és történeti reflektáltsága;
▪ a dolgozat tagoltsága, szerkezetének indokoltsága, áttekinthetősége;
▪ a gondolatmenet logikus felépítése, az érvelés következetessége;
▪ az adatközlések pontossága, a szakirodalmi és muzeológiai hivatkozások valóságos­sága, korrektsége és precizitása; a lábjegyzetelés formai követelményeinek teljesítése;
▪ a szaknyelvi kifejezések használatának szabatossága, indokoltsága;
▪ a fogalmazás pontossága, az értekezés nyelvi és stiláris igényessége;
▪ nyelvhelyesség, helyesírás;
▪ az illusztrációs anyag adekvát mivolta, funkcionális használata, gazdagsága, esztétikai minősége
▪ a bibliográfia valóságossága, indokoltsága; a formai követelmények teljesítése.


További tudnivalók

A diplomamunka témáját a szaktanszék, illetve a hallgató kezdeményezésére a látogatott szak tudományterületéről jelölik ki. Az ajánlott témák elérhetőek (lesznek) az intézeti webhelyen.

A Művészettörténeti Intézetben készülő MA szakdolgozatokhoz témavezető választása kötelező. A szakdolgozat leadása előtt meg kell szerezni a témavezető jóváhagyását (témavezetői nyilatkozat). Az ehhez szükséges formanyomtatvány letölthető innen. A témavezetői nyilatkozatot a szakdolgozatba bele kell kötni a másik, szerzőségi nyilatkozattal együtt.

A diplomamunka bírálóját a tanszékvezető jelöli ki. Bírálónak szükség esetén a témavezető is kijelölhető.

Társoldalak Aria Arthist 2.0 Twitter Digitális Képtár  
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap