Szabad bölcsészet alapszak, művészettörténet szakirány és specializáció

 

Ez a tájékoztató, illetve tanegységlista az egyetemet 2010 előtt kezdőknek szól. Akik 2010-ben (vagy azután) iratkoznak be az egyetemre, azok a rájuk vonatkozó tudnivalókat ide kattintva érhetik el.

Bevezetés
A szabad bölcsészeten választható művészettörténeti alapozó tanegységek
A művészettörténet szakirány tanegységlistája
A specializációba való belépés feltételei
A művészettörténet specializáció tanegységlistája


Bevezetés

A művészettörténet major szakirányt jelenleg az ELTE szabad bölcsész alapszakos, 2006 óta beiratkozott hallgatói választhatják.

Az első tanév végén – az I–II. félév elvégzése után – az alapozó tanegység (BBN-MŰV-101), valamint a művészettörténeti szakirány bemeneti tárgyai (BBN-MŰV-111, BBN-MŰV-121, BBN-MŰV-201, BBN-MŰV-211) tanulmányi eredménye szerinti rangsor alapján történhet a művészettörténeti major hivatalossá tétele. (Az űrlap a tanulmányi átlag kiszámításához letölthető itt.)

Az értékelés szempontjai:
▪ A két félév fent megnevezett öt tanegységének jeggyel lezárt elvégzése a jelentkezés előfeltétele.
▪ Azok az I. évfolyamos BA hallgatók, akik az öt tanegységet a tavaszi félév végére nem tudták teljesíteni, és a hivatalossá tételi kérelmükre emiatt "elutasított" bejegyzést kaptak, a következő tanévben, az őszi félév vizsgaidőszakának végén kérvényezhetik a hivatalossá tételt az intézetvezetőtől, amennyiben a tanulmányi átlaguk megfelel a következő pontban leírtaknak.
▪ A BA művészettörténet szakirányra való felvételnél, a minimum jó (4) tanulmányi átlagot követeljük meg. A jelentkezőket tanulmányi átlagaik alapján rangsoroljuk. A felvehető hallgatók számát a mindenkori tanszéki, oktatói és terem kapacitás figyelembevételével állapítjuk meg.

Tudnivalók a szabadbölcsész alapszakos, művészettörténet szakirányos hallgatók minorválasztásával kapcsolatban:
▪ A művészettörténet specializáció (MSP kódjelzésű tárgyak) 2010 őszétől megszűnik.
▪ Bármely más minor szak választása megteremti a lehetőségét más MA szakra való jelentkezéshez is. Mérlegelniük kell, hogy a major szakjuk mellett egy diszciplináris és/vagy "tanárszak képes" minor szakot is fel kell venniük, ami lehetőség és feltétel más MA szakra való jelentkezéshez is. A tanárképzésre való bejutásnak elengedhetetlen feltétele, hogy a jelentkező hallgató mindkét szakon egyformán magas szintű (felsőfokú, C1-es szintű) nyelvtudással rendelkezzen.

Mire ne számítsanak, és mire számíthatnak a művészettörténet szakirányt választó hallgatók?
Akik korábbi tanulmányaik során már eredménnyel tanultak és teljes odaadással foglalkoznak művészettörténettel, jó esélyük van arra, hogy bekerüljenek az MA képzésre.
A művészettörténet major szakán elengedhetetlenek az alapos történelmi ismeretek (ajánlott a történelem minor felvétele) és a latin nyelvtudás (az utóbbi az MA-szinten kötelező lesz).

Tehát az elmondottak ismeretében kell kinek-kinek tudatos képzési-önképzési tervet kidolgozni a saját maga számára, hogy ismereteiket hatékonyan fejlesszék, illetve elmélyítsék.
 

A szabad bölcsészeten választható művészettörténeti alapozó tanegységek
 
KódTanegységFélév*Érték.Órasz.Kredit
 
MŰV-101.01Bevezetés a művészettörténetbe 1/2 K 30 4
MŰV-101.XX [További választható tanegységek]** 1/2 K 30 4
 
 
A művészettörténet szakirány tanegységlistája
 
KódTanegységFélév*Érték.Órasz.KreditElőfeltétel
 
MŰV-111.XXBevezetés az építészettörténetbe és a műemlékvédelembe**  1 K 304
MŰV-121Ikonográfia 1K304
 
MŰV-201Iparművészet-történet 2K153
MŰV-211Proszeminárium 2G303
MŰV-221Múzeumismeret 2G153
MŰV-231Késő antik és ókeresztény
művészet***
2K152
 
MŰV-241Romanika 3K303101, 111, 211, (121)
MŰV-251Gótika 3K304101, 111, 211, (121)
MŰV-261Késő középkori művészet 3K152101, 111, 211, (121)
MŰV-271Itáliai reneszánsz 3K303101, 111, 211, (121)
MŰV-281Magyar középkor 3G303101, 111, 211, (121)
MŰV-291Egyetemes középkor 3G303101, 111, 211, (121)
MŰV-311Forrásismeret (középkor) 3G303101, 111, 211, (121)
 
MŰV-301A cinquecento művészete 4K152241–311
MŰV-321Barokk művészet 4K304241–311
MŰV-331A profán ikonográfia és ikonológia alapjai4K153241–311
MŰV-341Forrásismeret (reneszánsz és barokk) 4G303241–311
MŰV-351Reneszánsz 4G303241–311
MŰV-361Barokk 4G303241–311
 
MŰV-371Magyar újkor 5G303341, 361
MŰV-381XIX. századi egyetemes művészet 5K303301–361
MŰV-391XIX. századi magyar művészet 5K152301–361
MŰV-401XX. századi egyetemes művészet 5K303301–361
MŰV-411XX. századi magyar művészet 5K152301–361
MŰV-421XIX. századi művészet 5G303301–361
 
MŰV-431XX. századi művészet 6G303381
MŰV-441Forrásismeret (legújabb kor és jelenkor)6G303381
MŰV-451Jelenkori művészet 6K152381
MŰV-461A művészettörténet-tudomány története és módszerei6K152381
MŰV-471Emlékmeghatározási és műelemzési gyakorlatok6G303381
MŰV-481Szakdolgozati szeminárium 6G303381–421
 
MŰV-901Szakdolgozat6D04Σ
MŰV-902Záróvizsga6Z00901
 
* Annak a félévnek a száma, amelyben a tanegység felvételét javasoljuk. A csak páratlan, illetve páros számmal jelzett tanegységekhez csak az őszi, illetve a tavaszi szemeszterben indul kurzus.

** A 01-es alkódú tanegység kontaktórás, a 02-es alkódú a szakirányfelelős döntése szerint második félévben meghirdethető, kontaktóra nélküli tanegység.

*** A szakirányfelelős döntése alapján megfeleltethető más antik tárgyú előadásnak is.


A specializációba való belépés feltételei

Egyetemi felvétel a szabad bölcsészet alapszakra és a művészettörténet szakirányra, valamint a szakirányfelelős döntése. A szakirányfelelős engedélyezheti kivételes tantervként (az előfeltételeket megszabva) és a kapacitástól és a hallgatói létszámra vonatkozó kari előírásoktól függően kontaktórás vagy órátlan tanegységek meghirdetésével.


A művészettörténet specializáció tanegységlistája

KódTanegységFélév*Érték.Órasz.Kredit
 
 Propedeutika
MSP-201Antik művészet2 K 304
MSP-211Ikonográfia 2G152
MSP-221Szakbibliográfiai gyakorlat 2G304
 
 Középkor
MSP-231Bizánci művészet 3/4K304
MSP-241Kora középkori művészet 3/4K152
MSP-251Gótikus művészet 3/4G302
MSP-261A quattrocento művészete 3/4G302
 
 Újkor
MSP-271Magyar művészet a XVI–XVII. században3/4K304
MSP-281Akadémizmus és klasszicizmus 3/4K152
MSP-291Újkori építészet, urbanisztika és kertművészet3/4K304
 
 Legújabb kor
MSP-301A XIX–XX. század építészete, urbanisztikája5/6K304
MSP-311A modern és a jelenkori művészet elmélete5/6K304
MSP-321XIX–XX. századi magyar művészet5/6G302
 
 Módszertan és gyakorlat
MSP-331A műemlék- és műtárgyvédelem alapismeretei2–6G304
MSP-401.XXSzabadon választható szakirányú ismeretek**2–6K/G 2
MSP-401.XXSzabadon választható szakirányú ismeretek**2–6K/G 2
MSP-401.XXSzabadon választható szakirányú ismeretek**2–6K/G 2

* Annak a félévnek a száma, amelyben a tanegység felvételét javasoljuk. A csak páratlan, illetve páros számmal jelzett tanegységekhez csak az őszi, illetve a tavaszi szemeszterben indul kurzus.

** A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve.